ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فتاح زاده، علیرضا امینی، (1391). قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 3(6)، 129. magiran.com/p1068959
Z. Fattahzadeh, A. Amini, (2012). Realm of producer's liability of faulty product and defective information in the correct manner of use, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 3(6), 129. magiran.com/p1068959
زهرا فتاح زاده، علیرضا امینی، قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1391؛ 3(6): 129. magiran.com/p1068959
Z. Fattahzadeh, A. Amini, Realm of producer's liability of faulty product and defective information in the correct manner of use, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 2012; 3(6): 129. magiran.com/p1068959
زهرا فتاح زاده، علیرضا امینی، "قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف"، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 3، شماره 6 (1391): 129. magiran.com/p1068959
Z. Fattahzadeh, A. Amini, "Realm of producer's liability of faulty product and defective information in the correct manner of use", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence 3, no.6 (2012): 129. magiran.com/p1068959
زهرا فتاح زاده، علیرضا امینی، (1391). 'قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف'، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 3(6)، صص.129. magiran.com/p1068959
Z. Fattahzadeh, A. Amini, (2012). 'Realm of producer's liability of faulty product and defective information in the correct manner of use', Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 3(6), pp.129. magiran.com/p1068959
زهرا فتاح زاده؛ علیرضا امینی. "قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف". مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 3 ،6 ، 1391، 129. magiran.com/p1068959
Z. Fattahzadeh; A. Amini. "Realm of producer's liability of faulty product and defective information in the correct manner of use", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 3, 6, 2012, 129. magiran.com/p1068959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال