ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قربان گوهری، عبدالکریم مهروز، حدیث موسوی، مهریار زرگری، سیدمحمدباقر هاشمی، محمود عابدینی، احد علیزاده، (1391). بررسی نسبت فعالیت های پاراکسونازی به آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم (PON1) و نسبت این فعالیت ها به HDL در بیماران غیر دیابتی مبتلا به استروک ایسکمیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(91)، 2-9. magiran.com/p1070133
Ghorban Gohari, Abdolkarim Mahrooz, Hadis Musavi, Mehryar Zargari, Mohammad-Bagher Hashemi, Mahmoud Abedini, Ahad Alizadeh, (2012). Paraoxonase Activity to Arylesterase of Serum Paraoxonase (PON1) and the Ratios of the Activities to HDL in Nondiabetic Patients with Ischemic Stroke: a Case-Control Study Matched for Age and Gender, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22(91), 2-9. magiran.com/p1070133
قربان گوهری، عبدالکریم مهروز، حدیث موسوی، مهریار زرگری، سیدمحمدباقر هاشمی، محمود عابدینی، احد علیزاده، بررسی نسبت فعالیت های پاراکسونازی به آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم (PON1) و نسبت این فعالیت ها به HDL در بیماران غیر دیابتی مبتلا به استروک ایسکمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1391؛ 22(91): 2-9. magiran.com/p1070133
Ghorban Gohari, Abdolkarim Mahrooz, Hadis Musavi, Mehryar Zargari, Mohammad-Bagher Hashemi, Mahmoud Abedini, Ahad Alizadeh, Paraoxonase Activity to Arylesterase of Serum Paraoxonase (PON1) and the Ratios of the Activities to HDL in Nondiabetic Patients with Ischemic Stroke: a Case-Control Study Matched for Age and Gender, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2012; 22(91): 2-9. magiran.com/p1070133
قربان گوهری، عبدالکریم مهروز، حدیث موسوی، مهریار زرگری، سیدمحمدباقر هاشمی، محمود عابدینی، احد علیزاده، "بررسی نسبت فعالیت های پاراکسونازی به آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم (PON1) و نسبت این فعالیت ها به HDL در بیماران غیر دیابتی مبتلا به استروک ایسکمیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 22، شماره 91 (1391): 2-9. magiran.com/p1070133
Ghorban Gohari, Abdolkarim Mahrooz, Hadis Musavi, Mehryar Zargari, Mohammad-Bagher Hashemi, Mahmoud Abedini, Ahad Alizadeh, "Paraoxonase Activity to Arylesterase of Serum Paraoxonase (PON1) and the Ratios of the Activities to HDL in Nondiabetic Patients with Ischemic Stroke: a Case-Control Study Matched for Age and Gender", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 22, no.91 (2012): 2-9. magiran.com/p1070133
قربان گوهری، عبدالکریم مهروز، حدیث موسوی، مهریار زرگری، سیدمحمدباقر هاشمی، محمود عابدینی، احد علیزاده، (1391). 'بررسی نسبت فعالیت های پاراکسونازی به آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم (PON1) و نسبت این فعالیت ها به HDL در بیماران غیر دیابتی مبتلا به استروک ایسکمیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(91)، صص.2-9. magiran.com/p1070133
Ghorban Gohari, Abdolkarim Mahrooz, Hadis Musavi, Mehryar Zargari, Mohammad-Bagher Hashemi, Mahmoud Abedini, Ahad Alizadeh, (2012). 'Paraoxonase Activity to Arylesterase of Serum Paraoxonase (PON1) and the Ratios of the Activities to HDL in Nondiabetic Patients with Ischemic Stroke: a Case-Control Study Matched for Age and Gender', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22(91), pp.2-9. magiran.com/p1070133
قربان گوهری؛ عبدالکریم مهروز؛ حدیث موسوی؛ مهریار زرگری؛ سیدمحمدباقر هاشمی؛ محمود عابدینی؛ احد علیزاده. "بررسی نسبت فعالیت های پاراکسونازی به آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم (PON1) و نسبت این فعالیت ها به HDL در بیماران غیر دیابتی مبتلا به استروک ایسکمیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22 ،91 ، 1391، 2-9. magiran.com/p1070133
Ghorban Gohari; Abdolkarim Mahrooz; Hadis Musavi; Mehryar Zargari; Mohammad-Bagher Hashemi; Mahmoud Abedini; Ahad Alizadeh. "Paraoxonase Activity to Arylesterase of Serum Paraoxonase (PON1) and the Ratios of the Activities to HDL in Nondiabetic Patients with Ischemic Stroke: a Case-Control Study Matched for Age and Gender", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22, 91, 2012, 2-9. magiran.com/p1070133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال