ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اکبری، اعظم حبیبی پور، روح الله زارع خورمیزی، (1391). بررسی مشخصه های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو Gazella Subgutturosa در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد، مجله پژوهشهای محیط زیست، 3(6)، 75. magiran.com/p1070326
Akbarih., Habibipoora., Zare Khormizi, R, (2012). Investigation on Population Characteristics, Association Patterns and Decreasing of Gazella Subgutturosa Population in Kalmand- Bahadoran Protected Area in Yazd province, Environmental Researches, 3(6), 75. magiran.com/p1070326
حسن اکبری، اعظم حبیبی پور، روح الله زارع خورمیزی، بررسی مشخصه های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو Gazella Subgutturosa در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد. مجله پژوهشهای محیط زیست، 1391؛ 3(6): 75. magiran.com/p1070326
Akbarih., Habibipoora., Zare Khormizi, R, Investigation on Population Characteristics, Association Patterns and Decreasing of Gazella Subgutturosa Population in Kalmand- Bahadoran Protected Area in Yazd province, Environmental Researches, 2012; 3(6): 75. magiran.com/p1070326
حسن اکبری، اعظم حبیبی پور، روح الله زارع خورمیزی، "بررسی مشخصه های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو Gazella Subgutturosa در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد"، مجله پژوهشهای محیط زیست 3، شماره 6 (1391): 75. magiran.com/p1070326
Akbarih., Habibipoora., Zare Khormizi, R, "Investigation on Population Characteristics, Association Patterns and Decreasing of Gazella Subgutturosa Population in Kalmand- Bahadoran Protected Area in Yazd province", Environmental Researches 3, no.6 (2012): 75. magiran.com/p1070326
حسن اکبری، اعظم حبیبی پور، روح الله زارع خورمیزی، (1391). 'بررسی مشخصه های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو Gazella Subgutturosa در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 3(6)، صص.75. magiran.com/p1070326
Akbarih., Habibipoora., Zare Khormizi, R, (2012). 'Investigation on Population Characteristics, Association Patterns and Decreasing of Gazella Subgutturosa Population in Kalmand- Bahadoran Protected Area in Yazd province', Environmental Researches, 3(6), pp.75. magiran.com/p1070326
حسن اکبری؛ اعظم حبیبی پور؛ روح الله زارع خورمیزی. "بررسی مشخصه های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو Gazella Subgutturosa در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد". مجله پژوهشهای محیط زیست، 3 ،6 ، 1391، 75. magiran.com/p1070326
Akbarih.; Habibipoora.; Zare Khormizi; R. "Investigation on Population Characteristics, Association Patterns and Decreasing of Gazella Subgutturosa Population in Kalmand- Bahadoran Protected Area in Yazd province", Environmental Researches, 3, 6, 2012, 75. magiran.com/p1070326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال