ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوطالب سلطانیان، (1391). کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار ابریشم و گسترش بازرگانی خارجی ایران، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 2(4)، 27. magiran.com/p1070499
A. Soltanian, (2012). The Julfa's Armenians role in performance of the politics of Silk monopoly and development of Iranian Foreign trade (From Shah Abbass I period to the end of Safavid era), Journal of Iranian Islamic Period History, 2(4), 27. magiran.com/p1070499
ابوطالب سلطانیان، کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار ابریشم و گسترش بازرگانی خارجی ایران. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1391؛ 2(4): 27. magiran.com/p1070499
A. Soltanian, The Julfa's Armenians role in performance of the politics of Silk monopoly and development of Iranian Foreign trade (From Shah Abbass I period to the end of Safavid era), Journal of Iranian Islamic Period History, 2012; 2(4): 27. magiran.com/p1070499
ابوطالب سلطانیان، "کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار ابریشم و گسترش بازرگانی خارجی ایران"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2، شماره 4 (1391): 27. magiran.com/p1070499
A. Soltanian, "The Julfa's Armenians role in performance of the politics of Silk monopoly and development of Iranian Foreign trade (From Shah Abbass I period to the end of Safavid era)", Journal of Iranian Islamic Period History 2, no.4 (2012): 27. magiran.com/p1070499
ابوطالب سلطانیان، (1391). 'کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار ابریشم و گسترش بازرگانی خارجی ایران'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 2(4)، صص.27. magiran.com/p1070499
A. Soltanian, (2012). 'The Julfa's Armenians role in performance of the politics of Silk monopoly and development of Iranian Foreign trade (From Shah Abbass I period to the end of Safavid era)', Journal of Iranian Islamic Period History, 2(4), pp.27. magiran.com/p1070499
ابوطالب سلطانیان. "کارکرد ارمنیان جلفا در اجرای سیاست انحصار ابریشم و گسترش بازرگانی خارجی ایران". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 2 ،4 ، 1391، 27. magiran.com/p1070499
A. Soltanian. "The Julfa's Armenians role in performance of the politics of Silk monopoly and development of Iranian Foreign trade (From Shah Abbass I period to the end of Safavid era)", Journal of Iranian Islamic Period History, 2, 4, 2012, 27. magiran.com/p1070499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال