ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عین الهی پیر، (1391). بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(11)، 73-82. magiran.com/p1071673
Fatemeh Einollahi Peer, (2012). Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea, Journal of Oceanography, 3(11), 73-82. magiran.com/p1071673
فاطمه عین الهی پیر، بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(11): 73-82. magiran.com/p1071673
Fatemeh Einollahi Peer, Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea, Journal of Oceanography, 2012; 3(11): 73-82. magiran.com/p1071673
فاطمه عین الهی پیر، "بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 11 (1391): 73-82. magiran.com/p1071673
Fatemeh Einollahi Peer, "Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea", Journal of Oceanography 3, no.11 (2012): 73-82. magiran.com/p1071673
فاطمه عین الهی پیر، (1391). 'بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(11)، صص.73-82. magiran.com/p1071673
Fatemeh Einollahi Peer, (2012). 'Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea', Journal of Oceanography, 3(11), pp.73-82. magiran.com/p1071673
فاطمه عین الهی پیر. "بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،11 ، 1391، 73-82. magiran.com/p1071673
Fatemeh Einollahi Peer. "Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea", Journal of Oceanography, 3, 11, 2012, 73-82. magiran.com/p1071673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال