ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عرب مازار یزدی، ابوالقاسم مسیح‎آبادی، اعظم پوریوسف، (1391). سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19(68)، 73. magiran.com/p1071680
Mohammad Arabmazar Yazdi, Abolghasem Maseihabadi, Azam Pouryousef, (2012). Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern, The Iranian Accounting and Auditing Review, 19(68), 73. magiran.com/p1071680
محمد عرب مازار یزدی، ابوالقاسم مسیح‎آبادی، اعظم پوریوسف، سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1391؛ 19(68): 73. magiran.com/p1071680
Mohammad Arabmazar Yazdi, Abolghasem Maseihabadi, Azam Pouryousef, Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2012; 19(68): 73. magiran.com/p1071680
محمد عرب مازار یزدی، ابوالقاسم مسیح‎آبادی، اعظم پوریوسف، "سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 19، شماره 68 (1391): 73. magiran.com/p1071680
Mohammad Arabmazar Yazdi, Abolghasem Maseihabadi, Azam Pouryousef, "Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern", The Iranian Accounting and Auditing Review 19, no.68 (2012): 73. magiran.com/p1071680
محمد عرب مازار یزدی، ابوالقاسم مسیح‎آبادی، اعظم پوریوسف، (1391). 'سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19(68)، صص.73. magiran.com/p1071680
Mohammad Arabmazar Yazdi, Abolghasem Maseihabadi, Azam Pouryousef, (2012). 'Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern', The Iranian Accounting and Auditing Review, 19(68), pp.73. magiran.com/p1071680
محمد عرب مازار یزدی؛ ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ اعظم پوریوسف. "سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19 ،68 ، 1391، 73. magiran.com/p1071680
Mohammad Arabmazar Yazdi; Abolghasem Maseihabadi; Azam Pouryousef. "Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern", The Iranian Accounting and Auditing Review, 19, 68, 2012, 73. magiran.com/p1071680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال