ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رستمخانی، گیتی ازگلی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، فاطمه جعفری، دکتر حمید علوی مجد، (1391). بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، 1. magiran.com/p1071847
Rostamkhani Fatemeh, Ozgoli Giti, Merghati Khoei Efat, Jafari Fatemeh, Alavi Majd H, (2012). Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women, Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), 1. magiran.com/p1071847
فاطمه رستمخانی، گیتی ازگلی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، فاطمه جعفری، دکتر حمید علوی مجد، بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1391؛ 22(76): 1. magiran.com/p1071847
Rostamkhani Fatemeh, Ozgoli Giti, Merghati Khoei Efat, Jafari Fatemeh, Alavi Majd H, Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women, Advances in Nursing & Midwifery, 2012; 22(76): 1. magiran.com/p1071847
فاطمه رستمخانی، گیتی ازگلی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، فاطمه جعفری، دکتر حمید علوی مجد، "بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 22، شماره 76 (1391): 1. magiran.com/p1071847
Rostamkhani Fatemeh, Ozgoli Giti, Merghati Khoei Efat, Jafari Fatemeh, Alavi Majd H, "Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women", Advances in Nursing & Midwifery 22, no.76 (2012): 1. magiran.com/p1071847
فاطمه رستمخانی، گیتی ازگلی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، فاطمه جعفری، دکتر حمید علوی مجد، (1391). 'بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، صص.1. magiran.com/p1071847
Rostamkhani Fatemeh, Ozgoli Giti, Merghati Khoei Efat, Jafari Fatemeh, Alavi Majd H, (2012). 'Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women', Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), pp.1. magiran.com/p1071847
فاطمه رستمخانی؛ گیتی ازگلی؛ دکتر عفت السادات مرقاتی خویی؛ فاطمه جعفری؛ دکتر حمید علوی مجد. "بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22 ،76 ، 1391، 1. magiran.com/p1071847
Rostamkhani Fatemeh; Ozgoli Giti; Merghati Khoei Efat; Jafari Fatemeh; Alavi Majd H. "Effectiveness of the PLISSIT-based Counseling on sexual function of women", Advances in Nursing & Midwifery, 22, 76, 2012, 1. magiran.com/p1071847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال