ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعاد محفوظ پور، ریحانه مژده کار، (1391). نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، 35. magiran.com/p1071851
Soad Mahfoozpour, Reyhaneh Mojdekar, (2012). Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran 2009, Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), 35. magiran.com/p1071851
سعاد محفوظ پور، ریحانه مژده کار، نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1391؛ 22(76): 35. magiran.com/p1071851
Soad Mahfoozpour, Reyhaneh Mojdekar, Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran 2009, Advances in Nursing & Midwifery, 2012; 22(76): 35. magiran.com/p1071851
سعاد محفوظ پور، ریحانه مژده کار، "نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 22، شماره 76 (1391): 35. magiran.com/p1071851
Soad Mahfoozpour, Reyhaneh Mojdekar, "Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran 2009", Advances in Nursing & Midwifery 22, no.76 (2012): 35. magiran.com/p1071851
سعاد محفوظ پور، ریحانه مژده کار، (1391). 'نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، صص.35. magiran.com/p1071851
Soad Mahfoozpour, Reyhaneh Mojdekar, (2012). 'Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran 2009', Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), pp.35. magiran.com/p1071851
سعاد محفوظ پور؛ ریحانه مژده کار. "نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22 ،76 ، 1391، 35. magiran.com/p1071851
Soad Mahfoozpour; Reyhaneh Mojdekar. "Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran 2009", Advances in Nursing & Midwifery, 22, 76, 2012, 35. magiran.com/p1071851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال