ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه باقریان، دکتر فریبا برهانی، دکتر عباس عباس زاده، هادی رنجبر، فرزانه سلیمانی، (1391). تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، 52. magiran.com/p1071853
Samaneh Bagherain, Dr.Fariba Borhani, Dr. Abbas Abbaszadeh, Hadi Ranjbar, Farzaneh Solaimani, (2012). The effect of distraction by bubble-making on the procedural anxiety of injection in Thalassemic school- age children in Kerman Thalasemia center, Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), 52. magiran.com/p1071853
سمانه باقریان، دکتر فریبا برهانی، دکتر عباس عباس زاده، هادی رنجبر، فرزانه سلیمانی، تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1391؛ 22(76): 52. magiran.com/p1071853
Samaneh Bagherain, Dr.Fariba Borhani, Dr. Abbas Abbaszadeh, Hadi Ranjbar, Farzaneh Solaimani, The effect of distraction by bubble-making on the procedural anxiety of injection in Thalassemic school- age children in Kerman Thalasemia center, Advances in Nursing & Midwifery, 2012; 22(76): 52. magiran.com/p1071853
سمانه باقریان، دکتر فریبا برهانی، دکتر عباس عباس زاده، هادی رنجبر، فرزانه سلیمانی، "تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 22، شماره 76 (1391): 52. magiran.com/p1071853
Samaneh Bagherain, Dr.Fariba Borhani, Dr. Abbas Abbaszadeh, Hadi Ranjbar, Farzaneh Solaimani, "The effect of distraction by bubble-making on the procedural anxiety of injection in Thalassemic school- age children in Kerman Thalasemia center", Advances in Nursing & Midwifery 22, no.76 (2012): 52. magiran.com/p1071853
سمانه باقریان، دکتر فریبا برهانی، دکتر عباس عباس زاده، هادی رنجبر، فرزانه سلیمانی، (1391). 'تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22(76)، صص.52. magiran.com/p1071853
Samaneh Bagherain, Dr.Fariba Borhani, Dr. Abbas Abbaszadeh, Hadi Ranjbar, Farzaneh Solaimani, (2012). 'The effect of distraction by bubble-making on the procedural anxiety of injection in Thalassemic school- age children in Kerman Thalasemia center', Advances in Nursing & Midwifery, 22(76), pp.52. magiran.com/p1071853
سمانه باقریان؛ دکتر فریبا برهانی؛ دکتر عباس عباس زاده؛ هادی رنجبر؛ فرزانه سلیمانی. "تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 22 ،76 ، 1391، 52. magiran.com/p1071853
Samaneh Bagherain; Dr.Fariba Borhani; Dr. Abbas Abbaszadeh; Hadi Ranjbar; Farzaneh Solaimani. "The effect of distraction by bubble-making on the procedural anxiety of injection in Thalassemic school- age children in Kerman Thalasemia center", Advances in Nursing & Midwifery, 22, 76, 2012, 52. magiran.com/p1071853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال