ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید معدنچی، حسین هنری، صادق صفایی، (1391). الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 135-141. magiran.com/p1074309
Hamid Madanchi, Hosein Honari, Sadegh Safae, Ali Sayadmanesh, (2012). Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 135-141. magiran.com/p1074309
حمید معدنچی، حسین هنری، صادق صفایی، الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 135-141. magiran.com/p1074309
Hamid Madanchi, Hosein Honari, Sadegh Safae, Ali Sayadmanesh, Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 135-141. magiran.com/p1074309
حمید معدنچی، حسین هنری، صادق صفایی، "الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 135-141. magiran.com/p1074309
Hamid Madanchi, Hosein Honari, Sadegh Safae, Ali Sayadmanesh, "Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 135-141. magiran.com/p1074309
حمید معدنچی، حسین هنری، صادق صفایی، (1391). 'الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.135-141. magiran.com/p1074309
Hamid Madanchi, Hosein Honari, Sadegh Safae, Ali Sayadmanesh, (2012). 'Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.135-141. magiran.com/p1074309
حمید معدنچی؛ حسین هنری؛ صادق صفایی. "الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 135-141. magiran.com/p1074309
Hamid Madanchi; Hosein Honari; Sadegh Safae; Ali Sayadmanesh. "Fusion of Cholera toxin B subunit (ctxB) with Shigella dysenteriae type I toxin B subunit (stxB), Cloning and Expression that in E. coli", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 135-141. magiran.com/p1074309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال