ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه صیدی، رقیه زردشت، (1391). بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 142-147. magiran.com/p1074311
Masoomeh Seidi, Roghih Zardosht, (2012). Survey of Nurse's Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 142-147. magiran.com/p1074311
معصومه صیدی، رقیه زردشت، بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 142-147. magiran.com/p1074311
Masoomeh Seidi, Roghih Zardosht, Survey of Nurse's Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 142-147. magiran.com/p1074311
معصومه صیدی، رقیه زردشت، "بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 142-147. magiran.com/p1074311
Masoomeh Seidi, Roghih Zardosht, "Survey of Nurse's Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 142-147. magiran.com/p1074311
معصومه صیدی، رقیه زردشت، (1391). 'بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.142-147. magiran.com/p1074311
Masoomeh Seidi, Roghih Zardosht, (2012). 'Survey of Nurse's Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.142-147. magiran.com/p1074311
معصومه صیدی؛ رقیه زردشت. "بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 142-147. magiran.com/p1074311
Masoomeh Seidi; Roghih Zardosht. "Survey of Nurse's Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting in Pediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 142-147. magiran.com/p1074311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال