ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اشرف، رضا حیدری، وحید نجاتی، مینو ایلخانی پور، (1391). اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 148-155. magiran.com/p1074315
Hossein Ashraf, Reza Heydari, Vahid Nejati, Minoo Ilkhanipoor, (2012). Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 148-155. magiran.com/p1074315
حسین اشرف، رضا حیدری، وحید نجاتی، مینو ایلخانی پور، اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 148-155. magiran.com/p1074315
Hossein Ashraf, Reza Heydari, Vahid Nejati, Minoo Ilkhanipoor, Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 148-155. magiran.com/p1074315
حسین اشرف، رضا حیدری، وحید نجاتی، مینو ایلخانی پور، "اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 148-155. magiran.com/p1074315
Hossein Ashraf, Reza Heydari, Vahid Nejati, Minoo Ilkhanipoor, "Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 148-155. magiran.com/p1074315
حسین اشرف، رضا حیدری، وحید نجاتی، مینو ایلخانی پور، (1391). 'اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.148-155. magiran.com/p1074315
Hossein Ashraf, Reza Heydari, Vahid Nejati, Minoo Ilkhanipoor, (2012). 'Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.148-155. magiran.com/p1074315
حسین اشرف؛ رضا حیدری؛ وحید نجاتی؛ مینو ایلخانی پور. "اثر پیشگیرانه ی عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان سطوح گلوکز خون و چربی های سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 148-155. magiran.com/p1074315
Hossein Ashraf; Reza Heydari; Vahid Nejati; Minoo Ilkhanipoor. "Preventive Effect of Berberis Integerrima on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetes in Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 148-155. magiran.com/p1074315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال