ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید بشیریان، علیرضا حیدر نیا، حمید الله وردی پور، ابراهیم حاجی زاده، (1391). کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 156-162. magiran.com/p1074320
Saeid Bashirian, Alireza Haidarnia, Hamid Allahverdipour, Ebrahim Hajizadeh, (2012). Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 156-162. magiran.com/p1074320
سعید بشیریان، علیرضا حیدر نیا، حمید الله وردی پور، ابراهیم حاجی زاده، کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 156-162. magiran.com/p1074320
Saeid Bashirian, Alireza Haidarnia, Hamid Allahverdipour, Ebrahim Hajizadeh, Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 156-162. magiran.com/p1074320
سعید بشیریان، علیرضا حیدر نیا، حمید الله وردی پور، ابراهیم حاجی زاده، "کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 156-162. magiran.com/p1074320
Saeid Bashirian, Alireza Haidarnia, Hamid Allahverdipour, Ebrahim Hajizadeh, "Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 156-162. magiran.com/p1074320
سعید بشیریان، علیرضا حیدر نیا، حمید الله وردی پور، ابراهیم حاجی زاده، (1391). 'کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.156-162. magiran.com/p1074320
Saeid Bashirian, Alireza Haidarnia, Hamid Allahverdipour, Ebrahim Hajizadeh, (2012). 'Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.156-162. magiran.com/p1074320
سعید بشیریان؛ علیرضا حیدر نیا؛ حمید الله وردی پور؛ ابراهیم حاجی زاده. "کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای موثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 156-162. magiran.com/p1074320
Saeid Bashirian; Alireza Haidarnia; Hamid Allahverdipour; Ebrahim Hajizadeh. "Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 156-162. magiran.com/p1074320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال