ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کارگر جهرمی، کاوس صلح جو، محمد زارعیان، حسین کارگر جهرمی، سعیده عرفانیان، مسعود اسمی، (1391). بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 163-167. magiran.com/p1074324
Zahra Kargar Jahromi, Kavous Solhjoo, Mohammad Zareian, Hossein Kargar Jahromi Other, Saiedeh Erfaniyan, Masoud Esmi, (2012). Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 163-167. magiran.com/p1074324
زهرا کارگر جهرمی، کاوس صلح جو، محمد زارعیان، حسین کارگر جهرمی، سعیده عرفانیان، مسعود اسمی، بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 163-167. magiran.com/p1074324
Zahra Kargar Jahromi, Kavous Solhjoo, Mohammad Zareian, Hossein Kargar Jahromi Other, Saiedeh Erfaniyan, Masoud Esmi, Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 163-167. magiran.com/p1074324
زهرا کارگر جهرمی، کاوس صلح جو، محمد زارعیان، حسین کارگر جهرمی، سعیده عرفانیان، مسعود اسمی، "بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 163-167. magiran.com/p1074324
Zahra Kargar Jahromi, Kavous Solhjoo, Mohammad Zareian, Hossein Kargar Jahromi Other, Saiedeh Erfaniyan, Masoud Esmi, "Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 163-167. magiran.com/p1074324
زهرا کارگر جهرمی، کاوس صلح جو، محمد زارعیان، حسین کارگر جهرمی، سعیده عرفانیان، مسعود اسمی، (1391). 'بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.163-167. magiran.com/p1074324
Zahra Kargar Jahromi, Kavous Solhjoo, Mohammad Zareian, Hossein Kargar Jahromi Other, Saiedeh Erfaniyan, Masoud Esmi, (2012). 'Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.163-167. magiran.com/p1074324
زهرا کارگر جهرمی؛ کاوس صلح جو؛ محمد زارعیان؛ حسین کارگر جهرمی؛ سعیده عرفانیان؛ مسعود اسمی. "بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 163-167. magiran.com/p1074324
Zahra Kargar Jahromi; Kavous Solhjoo; Mohammad Zareian; Hossein Kargar Jahromi Other; Saiedeh Erfaniyan; Masoud Esmi. "Investigation of Sarcocystis Infection in Slaughtered Goats in Jahrom Abattoir", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 163-167. magiran.com/p1074324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال