ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حافظه علیزاده، رسول مدنی، مهدی بابایی، نرگس کاوید، فریبا گلچین فر، تارا امامی، (1391). تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 168-173. magiran.com/p1074325
Hafezeh Alizadeh, Rasoul Madani, Mehdi Babaie, Nargrs Kavid, Fariba Golchinfar, Tara Emami, (2012). Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 168-173. magiran.com/p1074325
حافظه علیزاده، رسول مدنی، مهدی بابایی، نرگس کاوید، فریبا گلچین فر، تارا امامی، تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 168-173. magiran.com/p1074325
Hafezeh Alizadeh, Rasoul Madani, Mehdi Babaie, Nargrs Kavid, Fariba Golchinfar, Tara Emami, Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 168-173. magiran.com/p1074325
حافظه علیزاده، رسول مدنی، مهدی بابایی، نرگس کاوید، فریبا گلچین فر، تارا امامی، "تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 168-173. magiran.com/p1074325
Hafezeh Alizadeh, Rasoul Madani, Mehdi Babaie, Nargrs Kavid, Fariba Golchinfar, Tara Emami, "Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 168-173. magiran.com/p1074325
حافظه علیزاده، رسول مدنی، مهدی بابایی، نرگس کاوید، فریبا گلچین فر، تارا امامی، (1391). 'تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.168-173. magiran.com/p1074325
Hafezeh Alizadeh, Rasoul Madani, Mehdi Babaie, Nargrs Kavid, Fariba Golchinfar, Tara Emami, (2012). 'Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.168-173. magiran.com/p1074325
حافظه علیزاده؛ رسول مدنی؛ مهدی بابایی؛ نرگس کاوید؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی. "تهیه و تخلیص آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن های مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس در خرگوش". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 168-173. magiran.com/p1074325
Hafezeh Alizadeh; Rasoul Madani; Mehdi Babaie; Nargrs Kavid; Fariba Golchinfar; Tara Emami. "Preparation and Purification of Polyclonal Antibodies against Mycobacterium Avium Paratuberculosis Antigens in Rabbit", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 168-173. magiran.com/p1074325
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال