ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشید کفیل زاده، سیده زینب حسینی، پیمان ایزدپناه، هوشنگ جمالی، (1391). جداسازی وشناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ی آسنفتن سرطان زا ازخاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 181-186. magiran.com/p1074336
Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Peyman Izedpanah, Houshang Jamali, (2012). Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 181-186. magiran.com/p1074336
فرشید کفیل زاده، سیده زینب حسینی، پیمان ایزدپناه، هوشنگ جمالی، جداسازی وشناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ی آسنفتن سرطان زا ازخاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 181-186. magiran.com/p1074336
Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Peyman Izedpanah, Houshang Jamali, Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 181-186. magiran.com/p1074336
فرشید کفیل زاده، سیده زینب حسینی، پیمان ایزدپناه، هوشنگ جمالی، "جداسازی وشناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ی آسنفتن سرطان زا ازخاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 181-186. magiran.com/p1074336
Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Peyman Izedpanah, Houshang Jamali, "Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 181-186. magiran.com/p1074336
فرشید کفیل زاده، سیده زینب حسینی، پیمان ایزدپناه، هوشنگ جمالی، (1391). 'جداسازی وشناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ی آسنفتن سرطان زا ازخاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.181-186. magiran.com/p1074336
Farshid Kafilzadeh, Seyedeh Zeynab Hoseyni, Peyman Izedpanah, Houshang Jamali, (2012). 'Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.181-186. magiran.com/p1074336
فرشید کفیل زاده؛ سیده زینب حسینی؛ پیمان ایزدپناه؛ هوشنگ جمالی. "جداسازی وشناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ی آسنفتن سرطان زا ازخاک های آلوده به نفت خام در اطراف پالایشگاه آبادان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 181-186. magiran.com/p1074336
Farshid Kafilzadeh; Seyedeh Zeynab Hoseyni; Peyman Izedpanah; Houshang Jamali. "Isolation and Identification of Carcinogen Acenaphthene-Degrading Endemic Bacteria from Crude Oil Contaminated Soils around Abadan Refinery", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 181-186. magiran.com/p1074336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال