ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش رنجبر وکیل آبادی، سینا دوبرادران، طاهره کاظمی وکیل آبادی، رحیم طهماسبی، معصومه روانی پور، مهدی فرهمند نیا، (1391). بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 187-192. magiran.com/p1074350
Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sina Dobaradaran, Tahereh Kazemi Vakilabady, Rahim Tahmasbi, Masoumeh Ravanipur, Mehdi Farahmandnia, (2012). Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 187-192. magiran.com/p1074350
داریوش رنجبر وکیل آبادی، سینا دوبرادران، طاهره کاظمی وکیل آبادی، رحیم طهماسبی، معصومه روانی پور، مهدی فرهمند نیا، بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 187-192. magiran.com/p1074350
Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sina Dobaradaran, Tahereh Kazemi Vakilabady, Rahim Tahmasbi, Masoumeh Ravanipur, Mehdi Farahmandnia, Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 187-192. magiran.com/p1074350
داریوش رنجبر وکیل آبادی، سینا دوبرادران، طاهره کاظمی وکیل آبادی، رحیم طهماسبی، معصومه روانی پور، مهدی فرهمند نیا، "بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 187-192. magiran.com/p1074350
Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sina Dobaradaran, Tahereh Kazemi Vakilabady, Rahim Tahmasbi, Masoumeh Ravanipur, Mehdi Farahmandnia, "Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 187-192. magiran.com/p1074350
داریوش رنجبر وکیل آبادی، سینا دوبرادران، طاهره کاظمی وکیل آبادی، رحیم طهماسبی، معصومه روانی پور، مهدی فرهمند نیا، (1391). 'بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.187-192. magiran.com/p1074350
Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sina Dobaradaran, Tahereh Kazemi Vakilabady, Rahim Tahmasbi, Masoumeh Ravanipur, Mehdi Farahmandnia, (2012). 'Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.187-192. magiran.com/p1074350
داریوش رنجبر وکیل آبادی؛ سینا دوبرادران؛ طاهره کاظمی وکیل آبادی؛ رحیم طهماسبی؛ معصومه روانی پور؛ مهدی فرهمند نیا. "بررسی کیفیت باکتریایی آب آشامیدنی در اتوبوس های مسافربری بین شهری بندر بوشهر در سال 1389". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 187-192. magiran.com/p1074350
Dariush Ranjbar Vakilabadi; Sina Dobaradaran; Tahereh Kazemi Vakilabady; Rahim Tahmasbi; Masoumeh Ravanipur; Mehdi Farahmandnia. "Bacterial Quality of Drinking Water in Bushehr Intercity Buses in 2010", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 187-192. magiran.com/p1074350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال