ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل عزیزی، مهدی کریم یار جهرمی ، محسن حجت، (1391). بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 193-198. magiran.com/p1074367
Jalil Azizi, Mahdi Karimyar Jahromi, Mohsen Hojat, (2012). Assessment of Darab County Villager's Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 193-198. magiran.com/p1074367
جلیل عزیزی، مهدی کریم یار جهرمی ، محسن حجت، بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 193-198. magiran.com/p1074367
Jalil Azizi, Mahdi Karimyar Jahromi, Mohsen Hojat, Assessment of Darab County Villager's Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 193-198. magiran.com/p1074367
جلیل عزیزی، مهدی کریم یار جهرمی ، محسن حجت، "بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 193-198. magiran.com/p1074367
Jalil Azizi, Mahdi Karimyar Jahromi, Mohsen Hojat, "Assessment of Darab County Villager's Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 193-198. magiran.com/p1074367
جلیل عزیزی، مهدی کریم یار جهرمی ، محسن حجت، (1391). 'بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.193-198. magiran.com/p1074367
Jalil Azizi, Mahdi Karimyar Jahromi, Mohsen Hojat, (2012). 'Assessment of Darab County Villager's Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.193-198. magiran.com/p1074367
جلیل عزیزی؛ مهدی کریم یار جهرمی ؛ محسن حجت. "بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 193-198. magiran.com/p1074367
Jalil Azizi; Mahdi Karimyar Jahromi; Mohsen Hojat. "Assessment of Darab County Villager's Satisfaction with Family Doctor Functions from Different Aspects", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 193-198. magiran.com/p1074367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال