ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نارسیس افقری، سمیرا ربیعی، نفیسه رشیدی پور، پیمان پورنقشبند، رضا راست منش، (1391). بررسی تاثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه داری و مصرف سحری بر دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم های روزه دار، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 199-209. magiran.com/p1074390
Narsis Afghari, Samira Rabiei, Nafiseh Rashidipoor Fard, Paiman Poornaghshband, Reza Rastmanesh, (2012). Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 199-209. magiran.com/p1074390
نارسیس افقری، سمیرا ربیعی، نفیسه رشیدی پور، پیمان پورنقشبند، رضا راست منش، بررسی تاثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه داری و مصرف سحری بر دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم های روزه دار. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 199-209. magiran.com/p1074390
Narsis Afghari, Samira Rabiei, Nafiseh Rashidipoor Fard, Paiman Poornaghshband, Reza Rastmanesh, Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 199-209. magiran.com/p1074390
نارسیس افقری، سمیرا ربیعی، نفیسه رشیدی پور، پیمان پورنقشبند، رضا راست منش، "بررسی تاثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه داری و مصرف سحری بر دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم های روزه دار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 199-209. magiran.com/p1074390
Narsis Afghari, Samira Rabiei, Nafiseh Rashidipoor Fard, Paiman Poornaghshband, Reza Rastmanesh, "Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 199-209. magiran.com/p1074390
نارسیس افقری، سمیرا ربیعی، نفیسه رشیدی پور، پیمان پورنقشبند، رضا راست منش، (1391). 'بررسی تاثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه داری و مصرف سحری بر دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم های روزه دار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.199-209. magiran.com/p1074390
Narsis Afghari, Samira Rabiei, Nafiseh Rashidipoor Fard, Paiman Poornaghshband, Reza Rastmanesh, (2012). 'Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.199-209. magiran.com/p1074390
نارسیس افقری؛ سمیرا ربیعی؛ نفیسه رشیدی پور؛ پیمان پورنقشبند؛ رضا راست منش. "بررسی تاثیر کوتاه مدت و میان مدت روزه داری و مصرف سحری بر دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و پروفایل لیپیدی در خانم های روزه دار". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 199-209. magiran.com/p1074390
Narsis Afghari; Samira Rabiei; Nafiseh Rashidipoor Fard; Paiman Poornaghshband; Reza Rastmanesh. "Short-Term and Mid-Term Effects of Fasting and Downset Meal Pattern on Dietary Intakes, Anthropometric Parameters, and Glycemic and Lipid Profile in Fasting Women", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 199-209. magiran.com/p1074390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال