ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم توتونچی، سیامک سامانی، کرامت الله زندی قشقایی، (1391). نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، 210-217. magiran.com/p1074393
Maryam Totonchi First, Siamak Samani, Keramatallah Zandi Ghashghaei, (2012). Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), 210-217. magiran.com/p1074393
مریم توتونچی، سیامک سامانی، کرامت الله زندی قشقایی، نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(3): 210-217. magiran.com/p1074393
Maryam Totonchi First, Siamak Samani, Keramatallah Zandi Ghashghaei, Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(3): 210-217. magiran.com/p1074393
مریم توتونچی، سیامک سامانی، کرامت الله زندی قشقایی، "نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 3 (1391): 210-217. magiran.com/p1074393
Maryam Totonchi First, Siamak Samani, Keramatallah Zandi Ghashghaei, "Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.3 (2012): 210-217. magiran.com/p1074393
مریم توتونچی، سیامک سامانی، کرامت الله زندی قشقایی، (1391). 'نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(3)، صص.210-217. magiran.com/p1074393
Maryam Totonchi First, Siamak Samani, Keramatallah Zandi Ghashghaei, (2012). 'Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3), pp.210-217. magiran.com/p1074393
مریم توتونچی؛ سیامک سامانی؛ کرامت الله زندی قشقایی. "نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،3 ، 1391، 210-217. magiran.com/p1074393
Maryam Totonchi First; Siamak Samani; Keramatallah Zandi Ghashghaei. "Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in 2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 3, 2012, 210-217. magiran.com/p1074393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال