ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی، (1391). تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2(7)، 127. magiran.com/p1075110
Rahim Dallali Esfahani, Said Samadi, Mohammad Mahdi Mojahedi, Amir Jabbari, Reza Samadi Boroujeni, (2012). Developing an Inflation Model for Iranian Economy Based on Micro-Foundations, Journal of Economic Modeling Research, 2(7), 127. magiran.com/p1075110
رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی، تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1391؛ 2(7): 127. magiran.com/p1075110
Rahim Dallali Esfahani, Said Samadi, Mohammad Mahdi Mojahedi, Amir Jabbari, Reza Samadi Boroujeni, Developing an Inflation Model for Iranian Economy Based on Micro-Foundations, Journal of Economic Modeling Research, 2012; 2(7): 127. magiran.com/p1075110
رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی، "تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2، شماره 7 (1391): 127. magiran.com/p1075110
Rahim Dallali Esfahani, Said Samadi, Mohammad Mahdi Mojahedi, Amir Jabbari, Reza Samadi Boroujeni, "Developing an Inflation Model for Iranian Economy Based on Micro-Foundations", Journal of Economic Modeling Research 2, no.7 (2012): 127. magiran.com/p1075110
رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی، (1391). 'تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی'، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2(7)، صص.127. magiran.com/p1075110
Rahim Dallali Esfahani, Said Samadi, Mohammad Mahdi Mojahedi, Amir Jabbari, Reza Samadi Boroujeni, (2012). 'Developing an Inflation Model for Iranian Economy Based on Micro-Foundations', Journal of Economic Modeling Research, 2(7), pp.127. magiran.com/p1075110
رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ محمد مهدی مجاهدی موخر؛ امیر جباری؛ رضا صمدی بروجنی. "تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2 ،7 ، 1391، 127. magiran.com/p1075110
Rahim Dallali Esfahani; Said Samadi; Mohammad Mahdi Mojahedi; Amir Jabbari; Reza Samadi Boroujeni. "Developing an Inflation Model for Iranian Economy Based on Micro-Foundations", Journal of Economic Modeling Research, 2, 7, 2012, 127. magiran.com/p1075110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال