ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروز فدایی فرد، مهدی رئیسی، منوچهر مومنی، مصطفی فغانی، (1391). بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 67(4)، 393. magiran.com/p1075352
Fadaeifard F., Raissy M., Moumeni M., Faghani M., (2013). Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study, Journal of Veterinary Research, 67(4), 393. magiran.com/p1075352
فیروز فدایی فرد، مهدی رئیسی، منوچهر مومنی، مصطفی فغانی، بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1391؛ 67(4): 393. magiran.com/p1075352
Fadaeifard F., Raissy M., Moumeni M., Faghani M., Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study, Journal of Veterinary Research, 2013; 67(4): 393. magiran.com/p1075352
فیروز فدایی فرد، مهدی رئیسی، منوچهر مومنی، مصطفی فغانی، "بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی"، مجله تحقیقات دامپزشکی 67، شماره 4 (1391): 393. magiran.com/p1075352
Fadaeifard F., Raissy M., Moumeni M., Faghani M., "Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study", Journal of Veterinary Research 67, no.4 (2013): 393. magiran.com/p1075352
فیروز فدایی فرد، مهدی رئیسی، منوچهر مومنی، مصطفی فغانی، (1391). 'بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 67(4)، صص.393. magiran.com/p1075352
Fadaeifard F., Raissy M., Moumeni M., Faghani M., (2013). 'Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study', Journal of Veterinary Research, 67(4), pp.393. magiran.com/p1075352
فیروز فدایی فرد؛ مهدی رئیسی؛ منوچهر مومنی؛ مصطفی فغانی. "بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی". مجله تحقیقات دامپزشکی، 67 ،4 ، 1391، 393. magiran.com/p1075352
Fadaeifard F.; Raissy M.; Moumeni M.; Faghani M.. "Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study", Journal of Veterinary Research, 67, 4, 2013, 393. magiran.com/p1075352
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال