ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی آل بویه، سید سجاد علم الهدی، (1391). بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تاکید بر جنبه فقهی)، فصلنامه راهبرد، 21(65)، 165. magiran.com/p1077686
Ali Ale, Bouyeh, Seyyed Sajjad Alamolhoda, (2013). Assessment of Profit Rate of Banks in Inflationary Conditions (with Emphasis on Islamic Jurisprudence), Rahbord Journal, 21(65), 165. magiran.com/p1077686
علی آل بویه، سید سجاد علم الهدی، بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تاکید بر جنبه فقهی). فصلنامه راهبرد، 1391؛ 21(65): 165. magiran.com/p1077686
Ali Ale, Bouyeh, Seyyed Sajjad Alamolhoda, Assessment of Profit Rate of Banks in Inflationary Conditions (with Emphasis on Islamic Jurisprudence), Rahbord Journal, 2013; 21(65): 165. magiran.com/p1077686
علی آل بویه، سید سجاد علم الهدی، "بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تاکید بر جنبه فقهی)"، فصلنامه راهبرد 21، شماره 65 (1391): 165. magiran.com/p1077686
Ali Ale, Bouyeh, Seyyed Sajjad Alamolhoda, "Assessment of Profit Rate of Banks in Inflationary Conditions (with Emphasis on Islamic Jurisprudence)", Rahbord Journal 21, no.65 (2013): 165. magiran.com/p1077686
علی آل بویه، سید سجاد علم الهدی، (1391). 'بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تاکید بر جنبه فقهی)'، فصلنامه راهبرد، 21(65)، صص.165. magiran.com/p1077686
Ali Ale, Bouyeh, Seyyed Sajjad Alamolhoda, (2013). 'Assessment of Profit Rate of Banks in Inflationary Conditions (with Emphasis on Islamic Jurisprudence)', Rahbord Journal, 21(65), pp.165. magiran.com/p1077686
علی آل بویه؛ سید سجاد علم الهدی. "بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تاکید بر جنبه فقهی)". فصلنامه راهبرد، 21 ،65 ، 1391، 165. magiran.com/p1077686
Ali Ale; Bouyeh; Seyyed Sajjad Alamolhoda. "Assessment of Profit Rate of Banks in Inflationary Conditions (with Emphasis on Islamic Jurisprudence)", Rahbord Journal, 21, 65, 2013, 165. magiran.com/p1077686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال