ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید یوسفی بهزادی، ام کلثوم مشتاقیان، (1391). نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 16(4)، 107. magiran.com/p1078017
Majid Yousefibehzadi, Ommekolsoum Moshtaghian, (2012). The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan's Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos, Research in Contemporary World Literature, 16(4), 107. magiran.com/p1078017
مجید یوسفی بهزادی، ام کلثوم مشتاقیان، نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس. نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 1391؛ 16(4): 107. magiran.com/p1078017
Majid Yousefibehzadi, Ommekolsoum Moshtaghian, The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan's Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos, Research in Contemporary World Literature, 2012; 16(4): 107. magiran.com/p1078017
مجید یوسفی بهزادی، ام کلثوم مشتاقیان، "نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس"، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 16، شماره 4 (1391): 107. magiran.com/p1078017
Majid Yousefibehzadi, Ommekolsoum Moshtaghian, "The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan's Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos", Research in Contemporary World Literature 16, no.4 (2012): 107. magiran.com/p1078017
مجید یوسفی بهزادی، ام کلثوم مشتاقیان، (1391). 'نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس'، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 16(4)، صص.107. magiran.com/p1078017
Majid Yousefibehzadi, Ommekolsoum Moshtaghian, (2012). 'The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan's Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos', Research in Contemporary World Literature, 16(4), pp.107. magiran.com/p1078017
مجید یوسفی بهزادی؛ ام کلثوم مشتاقیان. "نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس". نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 16 ،4 ، 1391، 107. magiran.com/p1078017
Majid Yousefibehzadi; Ommekolsoum Moshtaghian. "The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan's Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos", Research in Contemporary World Literature, 16, 4, 2012, 107. magiran.com/p1078017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال