ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرخنده امتی، مسعود ذاکر، (1391). ارزیابی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، Journal Of Crop Protection، 1(4)، 279-286. magiran.com/p1078373
Farkhondeh Ommati, Masoud Zaker, (2012). Evaluation of some Trichoderma isolates for biological control of potato wilt disease (Fusarium oxysporum) under laboratory and greenhouse conditions, Journal Of Crop Protection, 1(4), 279-286. magiran.com/p1078373
فرخنده امتی، مسعود ذاکر، ارزیابی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. Journal Of Crop Protection، 1391؛ 1(4): 279-286. magiran.com/p1078373
Farkhondeh Ommati, Masoud Zaker, Evaluation of some Trichoderma isolates for biological control of potato wilt disease (Fusarium oxysporum) under laboratory and greenhouse conditions, Journal Of Crop Protection, 2012; 1(4): 279-286. magiran.com/p1078373
فرخنده امتی، مسعود ذاکر، "ارزیابی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه"، Journal Of Crop Protection 1، شماره 4 (1391): 279-286. magiran.com/p1078373
Farkhondeh Ommati, Masoud Zaker, "Evaluation of some Trichoderma isolates for biological control of potato wilt disease (Fusarium oxysporum) under laboratory and greenhouse conditions", Journal Of Crop Protection 1, no.4 (2012): 279-286. magiran.com/p1078373
فرخنده امتی، مسعود ذاکر، (1391). 'ارزیابی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه'، Journal Of Crop Protection، 1(4)، صص.279-286. magiran.com/p1078373
Farkhondeh Ommati, Masoud Zaker, (2012). 'Evaluation of some Trichoderma isolates for biological control of potato wilt disease (Fusarium oxysporum) under laboratory and greenhouse conditions', Journal Of Crop Protection, 1(4), pp.279-286. magiran.com/p1078373
فرخنده امتی؛ مسعود ذاکر. "ارزیابی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی (Fusarium oxysporum) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه". Journal Of Crop Protection، 1 ،4 ، 1391، 279-286. magiran.com/p1078373
Farkhondeh Ommati; Masoud Zaker. "Evaluation of some Trichoderma isolates for biological control of potato wilt disease (Fusarium oxysporum) under laboratory and greenhouse conditions", Journal Of Crop Protection, 1, 4, 2012, 279-286. magiran.com/p1078373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال