ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس خانی، فرزانه بساوند، احسان رخشانی، (1391). ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره کشی اسانس به لیمو، Journal Of Crop Protection، 1(4)، 313-320. magiran.com/p1078379
Abbas Khani, Farzaneh Basavand, Ehsan Rakhshani, (2012). Chemical composition and insecticide activity of lemon verbena essential oil, Journal Of Crop Protection, 1(4), 313-320. magiran.com/p1078379
عباس خانی، فرزانه بساوند، احسان رخشانی، ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره کشی اسانس به لیمو. Journal Of Crop Protection، 1391؛ 1(4): 313-320. magiran.com/p1078379
Abbas Khani, Farzaneh Basavand, Ehsan Rakhshani, Chemical composition and insecticide activity of lemon verbena essential oil, Journal Of Crop Protection, 2012; 1(4): 313-320. magiran.com/p1078379
عباس خانی، فرزانه بساوند، احسان رخشانی، "ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره کشی اسانس به لیمو"، Journal Of Crop Protection 1، شماره 4 (1391): 313-320. magiran.com/p1078379
Abbas Khani, Farzaneh Basavand, Ehsan Rakhshani, "Chemical composition and insecticide activity of lemon verbena essential oil", Journal Of Crop Protection 1, no.4 (2012): 313-320. magiran.com/p1078379
عباس خانی، فرزانه بساوند، احسان رخشانی، (1391). 'ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره کشی اسانس به لیمو'، Journal Of Crop Protection، 1(4)، صص.313-320. magiran.com/p1078379
Abbas Khani, Farzaneh Basavand, Ehsan Rakhshani, (2012). 'Chemical composition and insecticide activity of lemon verbena essential oil', Journal Of Crop Protection, 1(4), pp.313-320. magiran.com/p1078379
عباس خانی؛ فرزانه بساوند؛ احسان رخشانی. "ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره کشی اسانس به لیمو". Journal Of Crop Protection، 1 ،4 ، 1391، 313-320. magiran.com/p1078379
Abbas Khani; Farzaneh Basavand; Ehsan Rakhshani. "Chemical composition and insecticide activity of lemon verbena essential oil", Journal Of Crop Protection, 1, 4, 2012, 313-320. magiran.com/p1078379
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال