ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رعنا روحانی، مسعود سلطانی نجف آبادی، سید مهدی علوی، ناصر فرخی، مسعود شمس بخش، (1391). آنالیز ترانسکریپت بعضی از عناصر دخیل در بیماری زایی یک جدایه ایرانی از تیپ بیماری زای A*، Journal Of Crop Protection، 1(4)، 337-347. magiran.com/p1078382
Raana Roohani, Masood Soltani Najafabadi, Seyed Mehdi Alavi, Naser Farrokhi, Masoud Shams, Bakhsh, (2012). Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri, Journal Of Crop Protection, 1(4), 337-347. magiran.com/p1078382
رعنا روحانی، مسعود سلطانی نجف آبادی، سید مهدی علوی، ناصر فرخی، مسعود شمس بخش، آنالیز ترانسکریپت بعضی از عناصر دخیل در بیماری زایی یک جدایه ایرانی از تیپ بیماری زای A*. Journal Of Crop Protection، 1391؛ 1(4): 337-347. magiran.com/p1078382
Raana Roohani, Masood Soltani Najafabadi, Seyed Mehdi Alavi, Naser Farrokhi, Masoud Shams, Bakhsh, Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri, Journal Of Crop Protection, 2012; 1(4): 337-347. magiran.com/p1078382
رعنا روحانی، مسعود سلطانی نجف آبادی، سید مهدی علوی، ناصر فرخی، مسعود شمس بخش، "آنالیز ترانسکریپت بعضی از عناصر دخیل در بیماری زایی یک جدایه ایرانی از تیپ بیماری زای A*"، Journal Of Crop Protection 1، شماره 4 (1391): 337-347. magiran.com/p1078382
Raana Roohani, Masood Soltani Najafabadi, Seyed Mehdi Alavi, Naser Farrokhi, Masoud Shams, Bakhsh, "Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri", Journal Of Crop Protection 1, no.4 (2012): 337-347. magiran.com/p1078382
رعنا روحانی، مسعود سلطانی نجف آبادی، سید مهدی علوی، ناصر فرخی، مسعود شمس بخش، (1391). 'آنالیز ترانسکریپت بعضی از عناصر دخیل در بیماری زایی یک جدایه ایرانی از تیپ بیماری زای A*'، Journal Of Crop Protection، 1(4)، صص.337-347. magiran.com/p1078382
Raana Roohani, Masood Soltani Najafabadi, Seyed Mehdi Alavi, Naser Farrokhi, Masoud Shams, Bakhsh, (2012). 'Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri', Journal Of Crop Protection, 1(4), pp.337-347. magiran.com/p1078382
رعنا روحانی؛ مسعود سلطانی نجف آبادی؛ سید مهدی علوی؛ ناصر فرخی؛ مسعود شمس بخش. "آنالیز ترانسکریپت بعضی از عناصر دخیل در بیماری زایی یک جدایه ایرانی از تیپ بیماری زای A*". Journal Of Crop Protection، 1 ،4 ، 1391، 337-347. magiran.com/p1078382
Raana Roohani; Masood Soltani Najafabadi; Seyed Mehdi Alavi; Naser Farrokhi; Masoud Shams; Bakhsh. "Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri", Journal Of Crop Protection, 1, 4, 2012, 337-347. magiran.com/p1078382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال