ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مقدم متقی، (1390). پدیده غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 20، 61. magiran.com/p1078405
Amir .Moqaddam Mottaqi, (2012). The phenomenon of the Forest in Arabic Romantic poetry, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 20, 61. magiran.com/p1078405
امیر مقدم متقی، پدیده غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی. مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 1390؛ 20: 61. magiran.com/p1078405
Amir .Moqaddam Mottaqi, The phenomenon of the Forest in Arabic Romantic poetry, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 2012; 20: 61. magiran.com/p1078405
امیر مقدم متقی، "پدیده غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی"، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها ،20 (1390): 61. magiran.com/p1078405
Amir .Moqaddam Mottaqi, "The phenomenon of the Forest in Arabic Romantic poetry", Iranian Association of Arabic Language and Literature no. 20 (2012): 61. magiran.com/p1078405
امیر مقدم متقی، (1390). 'پدیده غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی'، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 20، صص.61. magiran.com/p1078405
Amir .Moqaddam Mottaqi, (2012). 'The phenomenon of the Forest in Arabic Romantic poetry', Iranian Association of Arabic Language and Literature, 20, pp.61. magiran.com/p1078405
امیر مقدم متقی. "پدیده غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی". مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 20 ، 1390، 61. magiran.com/p1078405
Amir .Moqaddam Mottaqi. "The phenomenon of the Forest in Arabic Romantic poetry", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 20, 2012, 61. magiran.com/p1078405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال