ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف امینی، نادر مصوری، مهدی فصیحی رامندی، سیدمحمود ابراهیمی، مهران دباغیان، حمید نجمی نژاد، سجاد یعقوبی، مجید تبیانیان، (1391). سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(5)، 612-626. magiran.com/p1082130
Y. Amini, M. Tebianian, N. Mosavari, M. Fasihi Ramandi, Sm Ebrahimi, M. Dabaghian, H. Najminezhad, S. Yahghubi, (2013). Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(5), 612-626. magiran.com/p1082130
یوسف امینی، نادر مصوری، مهدی فصیحی رامندی، سیدمحمود ابراهیمی، مهران دباغیان، حمید نجمی نژاد، سجاد یعقوبی، مجید تبیانیان، سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(5): 612-626. magiran.com/p1082130
Y. Amini, M. Tebianian, N. Mosavari, M. Fasihi Ramandi, Sm Ebrahimi, M. Dabaghian, H. Najminezhad, S. Yahghubi, Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2013; 20(5): 612-626. magiran.com/p1082130
یوسف امینی، نادر مصوری، مهدی فصیحی رامندی، سیدمحمود ابراهیمی، مهران دباغیان، حمید نجمی نژاد، سجاد یعقوبی، مجید تبیانیان، "سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 5 (1391): 612-626. magiran.com/p1082130
Y. Amini, M. Tebianian, N. Mosavari, M. Fasihi Ramandi, Sm Ebrahimi, M. Dabaghian, H. Najminezhad, S. Yahghubi, "Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.5 (2013): 612-626. magiran.com/p1082130
یوسف امینی، نادر مصوری، مهدی فصیحی رامندی، سیدمحمود ابراهیمی، مهران دباغیان، حمید نجمی نژاد، سجاد یعقوبی، مجید تبیانیان، (1391). 'سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(5)، صص.612-626. magiran.com/p1082130
Y. Amini, M. Tebianian, N. Mosavari, M. Fasihi Ramandi, Sm Ebrahimi, M. Dabaghian, H. Najminezhad, S. Yahghubi, (2013). 'Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(5), pp.612-626. magiran.com/p1082130
یوسف امینی؛ نادر مصوری؛ مهدی فصیحی رامندی؛ سیدمحمود ابراهیمی؛ مهران دباغیان؛ حمید نجمی نژاد؛ سجاد یعقوبی؛ مجید تبیانیان. "سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،5 ، 1391، 612-626. magiran.com/p1082130
Y. Amini; M. Tebianian; N. Mosavari; M. Fasihi Ramandi; Sm Ebrahimi; M. Dabaghian; H. Najminezhad; S. Yahghubi. "Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 5, 2013, 612-626. magiran.com/p1082130
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال