ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، عباس رحیمی، اعظم کریمی، (1391). مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه، فصلنامه طب توانبخشی، 1(2)، 23. magiran.com/p1087354
Alireza Maleki, Sedigheh, Satad Naemi, Khosro Khademi Kalantari, Abbas Rahimi, Azam Kardimi, (2013). Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 1(2), 23. magiran.com/p1087354
علیرضا ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، عباس رحیمی، اعظم کریمی، مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه. فصلنامه طب توانبخشی، 1391؛ 1(2): 23. magiran.com/p1087354
Alireza Maleki, Sedigheh, Satad Naemi, Khosro Khademi Kalantari, Abbas Rahimi, Azam Kardimi, Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2013; 1(2): 23. magiran.com/p1087354
علیرضا ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، عباس رحیمی، اعظم کریمی، "مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه"، فصلنامه طب توانبخشی 1، شماره 2 (1391): 23. magiran.com/p1087354
Alireza Maleki, Sedigheh, Satad Naemi, Khosro Khademi Kalantari, Abbas Rahimi, Azam Kardimi, "Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 1, no.2 (2013): 23. magiran.com/p1087354
علیرضا ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، عباس رحیمی، اعظم کریمی، (1391). 'مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه'، فصلنامه طب توانبخشی، 1(2)، صص.23. magiran.com/p1087354
Alireza Maleki, Sedigheh, Satad Naemi, Khosro Khademi Kalantari, Abbas Rahimi, Azam Kardimi, (2013). 'Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 1(2), pp.23. magiran.com/p1087354
علیرضا ملکی؛ صدیقه سادات نعیمی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ عباس رحیمی؛ اعظم کریمی. "مقایسه ثبات پویا در افراد کم بینا و سالم در خلال انجام فعالیت دوگانه". فصلنامه طب توانبخشی، 1 ،2 ، 1391، 23. magiran.com/p1087354
Alireza Maleki; Sedigheh; Satad Naemi; Khosro Khademi Kalantari; Abbas Rahimi; Azam Kardimi. "Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 1, 2, 2013, 23. magiran.com/p1087354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال