ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا قادری، شهناز طبیعی، سمیرا پیروی، معصومه جعفری پور، (1391). بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19(3)، 286-293. magiran.com/p1088123
Reza Ghaderi, Shahnaz Tabiee, Samira Peyrovi, Masoomeh Jafari Pour, (2013). Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city(2008), Birjand University of Medical Sciences, 19(3), 286-293. magiran.com/p1088123
رضا قادری، شهناز طبیعی، سمیرا پیروی، معصومه جعفری پور، بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1391؛ 19(3): 286-293. magiran.com/p1088123
Reza Ghaderi, Shahnaz Tabiee, Samira Peyrovi, Masoomeh Jafari Pour, Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city(2008), Birjand University of Medical Sciences, 2013; 19(3): 286-293. magiran.com/p1088123
رضا قادری، شهناز طبیعی، سمیرا پیروی، معصومه جعفری پور، "بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند 1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 19، شماره 3 (1391): 286-293. magiran.com/p1088123
Reza Ghaderi, Shahnaz Tabiee, Samira Peyrovi, Masoomeh Jafari Pour, "Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city(2008)", Birjand University of Medical Sciences 19, no.3 (2013): 286-293. magiran.com/p1088123
رضا قادری، شهناز طبیعی، سمیرا پیروی، معصومه جعفری پور، (1391). 'بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند 1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19(3)، صص.286-293. magiran.com/p1088123
Reza Ghaderi, Shahnaz Tabiee, Samira Peyrovi, Masoomeh Jafari Pour, (2013). 'Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city(2008)', Birjand University of Medical Sciences, 19(3), pp.286-293. magiran.com/p1088123
رضا قادری؛ شهناز طبیعی؛ سمیرا پیروی؛ معصومه جعفری پور. "بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک های شهر بیرجند 1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19 ،3 ، 1391، 286-293. magiran.com/p1088123
Reza Ghaderi; Shahnaz Tabiee; Samira Peyrovi; Masoomeh Jafari Pour. "Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city(2008)", Birjand University of Medical Sciences, 19, 3, 2013, 286-293. magiran.com/p1088123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال