ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرارجبی، ندا اکبری، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، (1391). بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جداشده از عفونت های خون و ادراری نوزادان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین شهر تهران، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 4(12)، 53. magiran.com/p1088162
Rajabi Z., Akbari N., Mardaneh J., Soltan Dallal Mm, (2012). Antimicrobial susceptibility of isolated from neonatal blood and urine infections in neonatal intensive care unit(NICU), Imam Hossein Hospital of Tehran, , 4(12), 53. magiran.com/p1088162
زهرارجبی، ندا اکبری، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جداشده از عفونت های خون و ادراری نوزادان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین شهر تهران. فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 1391؛ 4(12): 53. magiran.com/p1088162
Rajabi Z., Akbari N., Mardaneh J., Soltan Dallal Mm, Antimicrobial susceptibility of isolated from neonatal blood and urine infections in neonatal intensive care unit(NICU), Imam Hossein Hospital of Tehran, , 2012; 4(12): 53. magiran.com/p1088162
زهرارجبی، ندا اکبری، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، "بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جداشده از عفونت های خون و ادراری نوزادان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین شهر تهران"، فصلنامه زیست فناوری میکروبی 4، شماره 12 (1391): 53. magiran.com/p1088162
Rajabi Z., Akbari N., Mardaneh J., Soltan Dallal Mm, "Antimicrobial susceptibility of isolated from neonatal blood and urine infections in neonatal intensive care unit(NICU), Imam Hossein Hospital of Tehran", 4, no.12 (2012): 53. magiran.com/p1088162
زهرارجبی، ندا اکبری، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، (1391). 'بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جداشده از عفونت های خون و ادراری نوزادان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین شهر تهران'، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 4(12)، صص.53. magiran.com/p1088162
Rajabi Z., Akbari N., Mardaneh J., Soltan Dallal Mm, (2012). 'Antimicrobial susceptibility of isolated from neonatal blood and urine infections in neonatal intensive care unit(NICU), Imam Hossein Hospital of Tehran', , 4(12), pp.53. magiran.com/p1088162
زهرارجبی؛ ندا اکبری؛ جلال مردانه؛ محمد مهدی سلطان دلال. "بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جداشده از عفونت های خون و ادراری نوزادان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام حسین شهر تهران". فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 4 ،12 ، 1391، 53. magiran.com/p1088162
Rajabi Z.; Akbari N.; Mardaneh J.; Soltan Dallal Mm. "Antimicrobial susceptibility of isolated from neonatal blood and urine infections in neonatal intensive care unit(NICU), Imam Hossein Hospital of Tehran", , 4, 12, 2012, 53. magiran.com/p1088162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال