ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز طاهری پور، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، (1390). جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 3(11)، 41. magiran.com/p1088171
Taheripour M., Mardaneh J., Soltan Dalal M, (2012). Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward, , 3(11), 41. magiran.com/p1088171
مهرناز طاهری پور، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU. فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 1390؛ 3(11): 41. magiran.com/p1088171
Taheripour M., Mardaneh J., Soltan Dalal M, Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward, , 2012; 3(11): 41. magiran.com/p1088171
مهرناز طاهری پور، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، "جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU"، فصلنامه زیست فناوری میکروبی 3، شماره 11 (1390): 41. magiran.com/p1088171
Taheripour M., Mardaneh J., Soltan Dalal M, "Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward", 3, no.11 (2012): 41. magiran.com/p1088171
مهرناز طاهری پور، جلال مردانه، محمد مهدی سلطان دلال، (1390). 'جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU'، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 3(11)، صص.41. magiran.com/p1088171
Taheripour M., Mardaneh J., Soltan Dalal M, (2012). 'Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward', , 3(11), pp.41. magiran.com/p1088171
مهرناز طاهری پور؛ جلال مردانه؛ محمد مهدی سلطان دلال. "جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU". فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 3 ،11 ، 1390، 41. magiran.com/p1088171
Taheripour M.; Mardaneh J.; Soltan Dalal M. "Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella rhinoscleromatis strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward", , 3, 11, 2012, 41. magiran.com/p1088171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال