ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، میترا سلطانی نژاد، (1389). بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 2(4)، 21. magiran.com/p1088426
Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Soltani Nejad M, (2010). In Vitro antibacterial activity of methanolic extracts of three species of Eucalyptus against some pathogenic bacteria (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus), , 2(4), 21. magiran.com/p1088426
شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، میترا سلطانی نژاد، بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 1389؛ 2(4): 21. magiran.com/p1088426
Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Soltani Nejad M, In Vitro antibacterial activity of methanolic extracts of three species of Eucalyptus against some pathogenic bacteria (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus), , 2010; 2(4): 21. magiran.com/p1088426
شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، میترا سلطانی نژاد، "بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی"، فصلنامه زیست فناوری میکروبی 2، شماره 4 (1389): 21. magiran.com/p1088426
Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Soltani Nejad M, "In Vitro antibacterial activity of methanolic extracts of three species of Eucalyptus against some pathogenic bacteria (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus)", 2, no.4 (2010): 21. magiran.com/p1088426
شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، میترا سلطانی نژاد، (1389). 'بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی'، فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 2(4)، صص.21. magiran.com/p1088426
Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Soltani Nejad M, (2010). 'In Vitro antibacterial activity of methanolic extracts of three species of Eucalyptus against some pathogenic bacteria (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus)', , 2(4), pp.21. magiran.com/p1088426
شهلا سلطانی نژاد؛ طیبه ستایی مختاری؛ میترا سلطانی نژاد. "بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی". فصلنامه زیست فناوری میکروبی، 2 ،4 ، 1389، 21. magiran.com/p1088426
Soltani Nejad Sh; Sataee Mokhtari T.; Soltani Nejad M. "In Vitro antibacterial activity of methanolic extracts of three species of Eucalyptus against some pathogenic bacteria (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus)", , 2, 4, 2010, 21. magiran.com/p1088426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال