ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز آذری، منوچهر فصیح، افروز مردی، (1391). بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار، فصلنامه سلامت و مراقبت، 14(1)، 30. magiran.com/p1088481
Mahnaz Azari, Manochehr Fasih, Afruz Mardi, (2012). A Study of Ectopic Pregnancy Prevalence And It ́s Risk Factors Among Peregnant Women, Journal of Health And Care, 14(1), 30. magiran.com/p1088481
مهناز آذری، منوچهر فصیح، افروز مردی، بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1391؛ 14(1): 30. magiran.com/p1088481
Mahnaz Azari, Manochehr Fasih, Afruz Mardi, A Study of Ectopic Pregnancy Prevalence And It ́s Risk Factors Among Peregnant Women, Journal of Health And Care, 2012; 14(1): 30. magiran.com/p1088481
مهناز آذری، منوچهر فصیح، افروز مردی، "بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار"، فصلنامه سلامت و مراقبت 14، شماره 1 (1391): 30. magiran.com/p1088481
Mahnaz Azari, Manochehr Fasih, Afruz Mardi, "A Study of Ectopic Pregnancy Prevalence And It ́s Risk Factors Among Peregnant Women", Journal of Health And Care 14, no.1 (2012): 30. magiran.com/p1088481
مهناز آذری، منوچهر فصیح، افروز مردی، (1391). 'بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 14(1)، صص.30. magiran.com/p1088481
Mahnaz Azari, Manochehr Fasih, Afruz Mardi, (2012). 'A Study of Ectopic Pregnancy Prevalence And It ́s Risk Factors Among Peregnant Women', Journal of Health And Care, 14(1), pp.30. magiran.com/p1088481
مهناز آذری؛ منوچهر فصیح؛ افروز مردی. "بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده حاملگی نابجا در زنان باردار". فصلنامه سلامت و مراقبت، 14 ،1 ، 1391، 30. magiran.com/p1088481
Mahnaz Azari; Manochehr Fasih; Afruz Mardi. "A Study of Ectopic Pregnancy Prevalence And It ́s Risk Factors Among Peregnant Women", Journal of Health And Care, 14, 1, 2012, 30. magiran.com/p1088481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال