ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم احمدی، وحید عسگری، (1391). بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 19(100)، 37-48. magiran.com/p1088545
Rahim Ahmadi, Vahid Asgary, (2012). Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan, Daneshvar Medicine, 19(100), 37-48. magiran.com/p1088545
رحیم احمدی، وحید عسگری، بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1391؛ 19(100): 37-48. magiran.com/p1088545
Rahim Ahmadi, Vahid Asgary, Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan, Daneshvar Medicine, 2012; 19(100): 37-48. magiran.com/p1088545
رحیم احمدی، وحید عسگری، "بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 19، شماره 100 (1391): 37-48. magiran.com/p1088545
Rahim Ahmadi, Vahid Asgary, "Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan", Daneshvar Medicine 19, no.100 (2012): 37-48. magiran.com/p1088545
رحیم احمدی، وحید عسگری، (1391). 'بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 19(100)، صص.37-48. magiran.com/p1088545
Rahim Ahmadi, Vahid Asgary, (2012). 'Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan', Daneshvar Medicine, 19(100), pp.37-48. magiran.com/p1088545
رحیم احمدی؛ وحید عسگری. "بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید در همدان". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 19 ،100 ، 1391، 37-48. magiran.com/p1088545
Rahim Ahmadi; Vahid Asgary. "Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan", Daneshvar Medicine, 19, 100, 2012, 37-48. magiran.com/p1088545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال