ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم ناصری، سیدعطاءالله سیادت، عباس سلیمانی فرد، رضا سلیمانی، حمید خوش خبر، (1391). تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 2(2)، 7. magiran.com/p1088728
Rahim Naseri, Ata Siyadat, Abas Soleymani Fard, Reza Soleymani, Hamid Khosh Khabar, (2013). Effects of planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2(2), 7. magiran.com/p1088728
رحیم ناصری، سیدعطاءالله سیادت، عباس سلیمانی فرد، رضا سلیمانی، حمید خوش خبر، تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام. مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1391؛ 2(2): 7. magiran.com/p1088728
Rahim Naseri, Ata Siyadat, Abas Soleymani Fard, Reza Soleymani, Hamid Khosh Khabar, Effects of planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2013; 2(2): 7. magiran.com/p1088728
رحیم ناصری، سیدعطاءالله سیادت، عباس سلیمانی فرد، رضا سلیمانی، حمید خوش خبر، "تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 2، شماره 2 (1391): 7. magiran.com/p1088728
Rahim Naseri, Ata Siyadat, Abas Soleymani Fard, Reza Soleymani, Hamid Khosh Khabar, "Effects of planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province", Iranian Journal of Pulses Reseach 2, no.2 (2013): 7. magiran.com/p1088728
رحیم ناصری، سیدعطاءالله سیادت، عباس سلیمانی فرد، رضا سلیمانی، حمید خوش خبر، (1391). 'تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 2(2)، صص.7. magiran.com/p1088728
Rahim Naseri, Ata Siyadat, Abas Soleymani Fard, Reza Soleymani, Hamid Khosh Khabar, (2013). 'Effects of planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province', Iranian Journal of Pulses Reseach, 2(2), pp.7. magiran.com/p1088728
رحیم ناصری؛ سیدعطاءالله سیادت؛ عباس سلیمانی فرد؛ رضا سلیمانی؛ حمید خوش خبر. "تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 2 ،2 ، 1391، 7. magiran.com/p1088728
Rahim Naseri; Ata Siyadat; Abas Soleymani Fard; Reza Soleymani; Hamid Khosh Khabar. "Effects of planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province", Iranian Journal of Pulses Reseach, 2, 2, 2013, 7. magiran.com/p1088728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال