ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عمر کیانی پور، احمد اعتمادی، شیوا دولت آبادی، مهرداد حاجی حسنی، (1391). بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(10)، 117. magiran.com/p1089301
Omar Kianipour , Ahmad Etemadi , Shiva Dolatabadi , Mehrdad Haji Hasani Student), (2012). Comparison between the Effect of Music Therapy Based on Iranian Music and Cognitive Therapy on Anger Control in Adolescent Boys, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 3(10), 117. magiran.com/p1089301
عمر کیانی پور، احمد اعتمادی، شیوا دولت آبادی، مهرداد حاجی حسنی، بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1391؛ 3(10): 117. magiran.com/p1089301
Omar Kianipour , Ahmad Etemadi , Shiva Dolatabadi , Mehrdad Haji Hasani Student), Comparison between the Effect of Music Therapy Based on Iranian Music and Cognitive Therapy on Anger Control in Adolescent Boys, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2012; 3(10): 117. magiran.com/p1089301
عمر کیانی پور، احمد اعتمادی، شیوا دولت آبادی، مهرداد حاجی حسنی، "بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 3، شماره 10 (1391): 117. magiran.com/p1089301
Omar Kianipour , Ahmad Etemadi , Shiva Dolatabadi , Mehrdad Haji Hasani Student), "Comparison between the Effect of Music Therapy Based on Iranian Music and Cognitive Therapy on Anger Control in Adolescent Boys", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 3, no.10 (2012): 117. magiran.com/p1089301
عمر کیانی پور، احمد اعتمادی، شیوا دولت آبادی، مهرداد حاجی حسنی، (1391). 'بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(10)، صص.117. magiran.com/p1089301
Omar Kianipour , Ahmad Etemadi , Shiva Dolatabadi , Mehrdad Haji Hasani Student), (2012). 'Comparison between the Effect of Music Therapy Based on Iranian Music and Cognitive Therapy on Anger Control in Adolescent Boys', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 3(10), pp.117. magiran.com/p1089301
عمر کیانی پور؛ احمد اعتمادی؛ شیوا دولت آبادی؛ مهرداد حاجی حسنی. "بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3 ،10 ، 1391، 117. magiran.com/p1089301
Omar Kianipour ; Ahmad Etemadi ; Shiva Dolatabadi ; Mehrdad Haji Hasani Student). "Comparison between the Effect of Music Therapy Based on Iranian Music and Cognitive Therapy on Anger Control in Adolescent Boys", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 3, 10, 2012, 117. magiran.com/p1089301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال