ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمداسماعیل فدایی نژاد، نوید خرم نیا، (1391). بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5(18)، 61. magiran.com/p1089672
Mohammad Esmaeil Fadaeinejad, Navid Khoramnia, (2013). The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange, Journal of Securities Exchange, 5(18), 61. magiran.com/p1089672
محمداسماعیل فدایی نژاد، نوید خرم نیا، بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1391؛ 5(18): 61. magiran.com/p1089672
Mohammad Esmaeil Fadaeinejad, Navid Khoramnia, The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange, Journal of Securities Exchange, 2013; 5(18): 61. magiran.com/p1089672
محمداسماعیل فدایی نژاد، نوید خرم نیا، "بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار 5، شماره 18 (1391): 61. magiran.com/p1089672
Mohammad Esmaeil Fadaeinejad, Navid Khoramnia, "The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange", Journal of Securities Exchange 5, no.18 (2013): 61. magiran.com/p1089672
محمداسماعیل فدایی نژاد، نوید خرم نیا، (1391). 'بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5(18)، صص.61. magiran.com/p1089672
Mohammad Esmaeil Fadaeinejad, Navid Khoramnia, (2013). 'The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange', Journal of Securities Exchange, 5(18), pp.61. magiran.com/p1089672
محمداسماعیل فدایی نژاد؛ نوید خرم نیا. "بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5 ،18 ، 1391، 61. magiran.com/p1089672
Mohammad Esmaeil Fadaeinejad; Navid Khoramnia. "The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange", Journal of Securities Exchange, 5, 18, 2013, 61. magiran.com/p1089672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال