ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین فرهادی، فاضل اسدی امجد، (1391). بررسی براندازی گفتمان ائولوژ در بازآفر از، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 17(1)، 109. magiran.com/p1090234
Ramin Farhadi, Fazel Asadi Amjad, (2012). A Subversive Reading of Ideological Discourse in the Rewriting of Shakespeare: King Lear and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Research in Contemporary World Literature, 17(1), 109. magiran.com/p1090234
رامین فرهادی، فاضل اسدی امجد، بررسی براندازی گفتمان ائولوژ در بازآفر از. نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 1391؛ 17(1): 109. magiran.com/p1090234
Ramin Farhadi, Fazel Asadi Amjad, A Subversive Reading of Ideological Discourse in the Rewriting of Shakespeare: King Lear and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Research in Contemporary World Literature, 2012; 17(1): 109. magiran.com/p1090234
رامین فرهادی، فاضل اسدی امجد، "بررسی براندازی گفتمان ائولوژ در بازآفر از"، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 17، شماره 1 (1391): 109. magiran.com/p1090234
Ramin Farhadi, Fazel Asadi Amjad, "A Subversive Reading of Ideological Discourse in the Rewriting of Shakespeare: King Lear and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead", Research in Contemporary World Literature 17, no.1 (2012): 109. magiran.com/p1090234
رامین فرهادی، فاضل اسدی امجد، (1391). 'بررسی براندازی گفتمان ائولوژ در بازآفر از'، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 17(1)، صص.109. magiran.com/p1090234
Ramin Farhadi, Fazel Asadi Amjad, (2012). 'A Subversive Reading of Ideological Discourse in the Rewriting of Shakespeare: King Lear and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead', Research in Contemporary World Literature, 17(1), pp.109. magiran.com/p1090234
رامین فرهادی؛ فاضل اسدی امجد. "بررسی براندازی گفتمان ائولوژ در بازآفر از". نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، 17 ،1 ، 1391، 109. magiran.com/p1090234
Ramin Farhadi; Fazel Asadi Amjad. "A Subversive Reading of Ideological Discourse in the Rewriting of Shakespeare: King Lear and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead", Research in Contemporary World Literature, 17, 1, 2012, 109. magiran.com/p1090234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال