ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله زارع شاهی، علی اکبر حق دوست، علی اسدی پور، بهنام صادقی راد ، (1391). ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 11(6)، 523-536. magiran.com/p1090380
R. Zareshahi, A.A. Haghdoost, A. Asadipour, B. Sadeghirad, (2013). Rational Usage of Drug Indices in the Prescriptions of Kerman Medical Practitioners in 2008, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 11(6), 523-536. magiran.com/p1090380
راحله زارع شاهی، علی اکبر حق دوست، علی اسدی پور، بهنام صادقی راد ، ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1391؛ 11(6): 523-536. magiran.com/p1090380
R. Zareshahi, A.A. Haghdoost, A. Asadipour, B. Sadeghirad, Rational Usage of Drug Indices in the Prescriptions of Kerman Medical Practitioners in 2008, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2013; 11(6): 523-536. magiran.com/p1090380
راحله زارع شاهی، علی اکبر حق دوست، علی اسدی پور، بهنام صادقی راد ، "ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 11، شماره 6 (1391): 523-536. magiran.com/p1090380
R. Zareshahi, A.A. Haghdoost, A. Asadipour, B. Sadeghirad, "Rational Usage of Drug Indices in the Prescriptions of Kerman Medical Practitioners in 2008", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 11, no.6 (2013): 523-536. magiran.com/p1090380
راحله زارع شاهی، علی اکبر حق دوست، علی اسدی پور، بهنام صادقی راد ، (1391). 'ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 11(6)، صص.523-536. magiran.com/p1090380
R. Zareshahi, A.A. Haghdoost, A. Asadipour, B. Sadeghirad, (2013). 'Rational Usage of Drug Indices in the Prescriptions of Kerman Medical Practitioners in 2008', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 11(6), pp.523-536. magiran.com/p1090380
راحله زارع شاهی؛ علی اکبر حق دوست؛ علی اسدی پور؛ بهنام صادقی راد . "ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 11 ،6 ، 1391، 523-536. magiran.com/p1090380
R. Zareshahi; A.A. Haghdoost; A. Asadipour; B. Sadeghirad. "Rational Usage of Drug Indices in the Prescriptions of Kerman Medical Practitioners in 2008", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 11, 6, 2013, 523-536. magiran.com/p1090380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال