ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دنیز کوشاور، عفت فرخی، مرضیه ابولحسنی، محمد امین طباطبایی فر، محمدرضا نوری دلویی، مرتضی هاشم زاده چالشتری ، (1391). بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14(6)، 89-100. magiran.com/p1090938
Daniz Kooshavar, Effat Farrokhi, Marziye Abolhasani, Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar, Dr. Mohammad Reza Noori Daloii, Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori, (2013). Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele., Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14(6), 89-100. magiran.com/p1090938
دنیز کوشاور، عفت فرخی، مرضیه ابولحسنی، محمد امین طباطبایی فر، محمدرضا نوری دلویی، مرتضی هاشم زاده چالشتری ، بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1391؛ 14(6): 89-100. magiran.com/p1090938
Daniz Kooshavar, Effat Farrokhi, Marziye Abolhasani, Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar, Dr. Mohammad Reza Noori Daloii, Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori, Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele., Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2013; 14(6): 89-100. magiran.com/p1090938
دنیز کوشاور، عفت فرخی، مرضیه ابولحسنی، محمد امین طباطبایی فر، محمدرضا نوری دلویی، مرتضی هاشم زاده چالشتری ، "بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 14، شماره 6 (1391): 89-100. magiran.com/p1090938
Daniz Kooshavar, Effat Farrokhi, Marziye Abolhasani, Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar, Dr. Mohammad Reza Noori Daloii, Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori, "Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele.", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 14, no.6 (2013): 89-100. magiran.com/p1090938
دنیز کوشاور، عفت فرخی، مرضیه ابولحسنی، محمد امین طباطبایی فر، محمدرضا نوری دلویی، مرتضی هاشم زاده چالشتری ، (1391). 'بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14(6)، صص.89-100. magiran.com/p1090938
Daniz Kooshavar, Effat Farrokhi, Marziye Abolhasani, Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar, Dr. Mohammad Reza Noori Daloii, Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori, (2013). 'Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele.', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14(6), pp.89-100. magiran.com/p1090938
دنیز کوشاور؛ عفت فرخی؛ مرضیه ابولحسنی؛ محمد امین طباطبایی فر؛ محمدرضا نوری دلویی؛ مرتضی هاشم زاده چالشتری . "بررسی وراثت دوژنی ژن GJB4 در ناشنوایان غیر سندرومی مغلوب اتوزومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14 ،6 ، 1391، 89-100. magiran.com/p1090938
Daniz Kooshavar; Effat Farrokhi; Marziye Abolhasani; Dr. Mohammad Amin Tabatabaiefar; Dr. Mohammad Reza Noori Daloii; Dr. Mortaza Hashemzadeh Chaleshtori. "Digenic inheritance of GJB4 gene in autosomal recessive Non-syndromic hearing loss patients with one mutant GJB2 allele.", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14, 6, 2013, 89-100. magiran.com/p1090938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال