ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین الیاس زاده، محمد محجل، بهزاد فراهانی، سیده راضیه جعفری، (1391). سازوکار گسل جوان البرز منطقه شمالی قم، شاهدی بر انتقال وارون شدگی گسل های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل های هم راستای آنها در جنوب این پهنه، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 13. magiran.com/p1091669
R. Elyaszadeh, M. Mohajjel, B. Farahani, S. R. Jafari, (2013). New Structural Evidence of Alborz Fault (North Qom), Evidence for Transfer of Inversion from Central-west Alborz Faults to the Same Oriented Faults in South Alborz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 13. magiran.com/p1091669
رامین الیاس زاده، محمد محجل، بهزاد فراهانی، سیده راضیه جعفری، سازوکار گسل جوان البرز منطقه شمالی قم، شاهدی بر انتقال وارون شدگی گسل های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل های هم راستای آنها در جنوب این پهنه. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 13. magiran.com/p1091669
R. Elyaszadeh, M. Mohajjel, B. Farahani, S. R. Jafari, New Structural Evidence of Alborz Fault (North Qom), Evidence for Transfer of Inversion from Central-west Alborz Faults to the Same Oriented Faults in South Alborz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 13. magiran.com/p1091669
رامین الیاس زاده، محمد محجل، بهزاد فراهانی، سیده راضیه جعفری، "سازوکار گسل جوان البرز منطقه شمالی قم، شاهدی بر انتقال وارون شدگی گسل های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل های هم راستای آنها در جنوب این پهنه"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 13. magiran.com/p1091669
R. Elyaszadeh, M. Mohajjel, B. Farahani, S. R. Jafari, "New Structural Evidence of Alborz Fault (North Qom), Evidence for Transfer of Inversion from Central-west Alborz Faults to the Same Oriented Faults in South Alborz", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 13. magiran.com/p1091669
رامین الیاس زاده، محمد محجل، بهزاد فراهانی، سیده راضیه جعفری، (1391). 'سازوکار گسل جوان البرز منطقه شمالی قم، شاهدی بر انتقال وارون شدگی گسل های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل های هم راستای آنها در جنوب این پهنه'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.13. magiran.com/p1091669
R. Elyaszadeh, M. Mohajjel, B. Farahani, S. R. Jafari, (2013). 'New Structural Evidence of Alborz Fault (North Qom), Evidence for Transfer of Inversion from Central-west Alborz Faults to the Same Oriented Faults in South Alborz', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.13. magiran.com/p1091669
رامین الیاس زاده؛ محمد محجل؛ بهزاد فراهانی؛ سیده راضیه جعفری. "سازوکار گسل جوان البرز منطقه شمالی قم، شاهدی بر انتقال وارون شدگی گسل های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل های هم راستای آنها در جنوب این پهنه". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 13. magiran.com/p1091669
R. Elyaszadeh; M. Mohajjel; B. Farahani; S. R. Jafari. "New Structural Evidence of Alborz Fault (North Qom), Evidence for Transfer of Inversion from Central-west Alborz Faults to the Same Oriented Faults in South Alborz", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 13. magiran.com/p1091669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال