ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا صالحی پور میلانی، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی، (1391). بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 23. magiran.com/p1091670
A. R. Salehipour Milani, K. Nejad Afzali, F. Bayatani, (2013). Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 23. magiran.com/p1091670
علیرضا صالحی پور میلانی، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی، بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 23. magiran.com/p1091670
A. R. Salehipour Milani, K. Nejad Afzali, F. Bayatani, Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 23. magiran.com/p1091670
علیرضا صالحی پور میلانی، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی، "بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 23. magiran.com/p1091670
A. R. Salehipour Milani, K. Nejad Afzali, F. Bayatani, "Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 23. magiran.com/p1091670
علیرضا صالحی پور میلانی، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی، (1391). 'بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.23. magiran.com/p1091670
A. R. Salehipour Milani, K. Nejad Afzali, F. Bayatani, (2013). 'Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.23. magiran.com/p1091670
علیرضا صالحی پور میلانی؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی. "بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 23. magiran.com/p1091670
A. R. Salehipour Milani; K. Nejad Afzali; F. Bayatani. "Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 23. magiran.com/p1091670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال