ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا یوسفی فر، احمد خاکزاد، هوشنگ اسدی هارونی، محمد رضا جعفری، منصور وثوقی عابدینی، (1391). استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 49. magiran.com/p1091673
S. Yousefifar, A. Khakzad, H. Asadi Harooni, M. R. Jafari, M. Vosoughi Abedin, (2013). Using Index Overlay, Fuzzy Logic Method and Analytical Hierarchy Process in order to Determine Au and Cu Potential Targets in North Part of Dali Porphyry Deposit, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 49. magiran.com/p1091673
سارا یوسفی فر، احمد خاکزاد، هوشنگ اسدی هارونی، محمد رضا جعفری، منصور وثوقی عابدینی، استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 49. magiran.com/p1091673
S. Yousefifar, A. Khakzad, H. Asadi Harooni, M. R. Jafari, M. Vosoughi Abedin, Using Index Overlay, Fuzzy Logic Method and Analytical Hierarchy Process in order to Determine Au and Cu Potential Targets in North Part of Dali Porphyry Deposit, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 49. magiran.com/p1091673
سارا یوسفی فر، احمد خاکزاد، هوشنگ اسدی هارونی، محمد رضا جعفری، منصور وثوقی عابدینی، "استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 49. magiran.com/p1091673
S. Yousefifar, A. Khakzad, H. Asadi Harooni, M. R. Jafari, M. Vosoughi Abedin, "Using Index Overlay, Fuzzy Logic Method and Analytical Hierarchy Process in order to Determine Au and Cu Potential Targets in North Part of Dali Porphyry Deposit", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 49. magiran.com/p1091673
سارا یوسفی فر، احمد خاکزاد، هوشنگ اسدی هارونی، محمد رضا جعفری، منصور وثوقی عابدینی، (1391). 'استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.49. magiran.com/p1091673
S. Yousefifar, A. Khakzad, H. Asadi Harooni, M. R. Jafari, M. Vosoughi Abedin, (2013). 'Using Index Overlay, Fuzzy Logic Method and Analytical Hierarchy Process in order to Determine Au and Cu Potential Targets in North Part of Dali Porphyry Deposit', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.49. magiran.com/p1091673
سارا یوسفی فر؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد رضا جعفری؛ منصور وثوقی عابدینی. "استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 49. magiran.com/p1091673
S. Yousefifar; A. Khakzad; H. Asadi Harooni; M. R. Jafari; M. Vosoughi Abedin. "Using Index Overlay, Fuzzy Logic Method and Analytical Hierarchy Process in order to Determine Au and Cu Potential Targets in North Part of Dali Porphyry Deposit", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 49. magiran.com/p1091673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال