ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد طبیبی، مسعود مشهدی حسینعلی، یحیی جمور، (1391). تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 97. magiran.com/p1091677
S. Tabibi, M. M. Hossainali, Y. Djamour, (2013). Quantifying the Ground Co-Seismic Variations by using high Rate GPS Data, Case Study: San-Simeon Earthquake 2003 Dec. 22 (California- United States of America), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 97. magiran.com/p1091677
سجاد طبیبی، مسعود مشهدی حسینعلی، یحیی جمور، تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده). فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 97. magiran.com/p1091677
S. Tabibi, M. M. Hossainali, Y. Djamour, Quantifying the Ground Co-Seismic Variations by using high Rate GPS Data, Case Study: San-Simeon Earthquake 2003 Dec. 22 (California- United States of America), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 97. magiran.com/p1091677
سجاد طبیبی، مسعود مشهدی حسینعلی، یحیی جمور، "تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 97. magiran.com/p1091677
S. Tabibi, M. M. Hossainali, Y. Djamour, "Quantifying the Ground Co-Seismic Variations by using high Rate GPS Data, Case Study: San-Simeon Earthquake 2003 Dec. 22 (California- United States of America)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 97. magiran.com/p1091677
سجاد طبیبی، مسعود مشهدی حسینعلی، یحیی جمور، (1391). 'تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.97. magiran.com/p1091677
S. Tabibi, M. M. Hossainali, Y. Djamour, (2013). 'Quantifying the Ground Co-Seismic Variations by using high Rate GPS Data, Case Study: San-Simeon Earthquake 2003 Dec. 22 (California- United States of America)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.97. magiran.com/p1091677
سجاد طبیبی؛ مسعود مشهدی حسینعلی؛ یحیی جمور. "تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 97. magiran.com/p1091677
S. Tabibi; M. M. Hossainali; Y. Djamour. "Quantifying the Ground Co-Seismic Variations by using high Rate GPS Data, Case Study: San-Simeon Earthquake 2003 Dec. 22 (California- United States of America)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 97. magiran.com/p1091677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال