ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کیانپور، محمد سیاری، علی ارومیه ای، (1391). برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 103. magiran.com/p1091679
M. Kianpour, M. Sayari, A. Oromiea, (2013). A fuzzy model to predict the uniaxial compressive strength and the modulus of elasticity of Shemshak Formation shales, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 103. magiran.com/p1091679
مهدی کیانپور، محمد سیاری، علی ارومیه ای، برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 103. magiran.com/p1091679
M. Kianpour, M. Sayari, A. Oromiea, A fuzzy model to predict the uniaxial compressive strength and the modulus of elasticity of Shemshak Formation shales, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 103. magiran.com/p1091679
مهدی کیانپور، محمد سیاری، علی ارومیه ای، "برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 103. magiran.com/p1091679
M. Kianpour, M. Sayari, A. Oromiea, "A fuzzy model to predict the uniaxial compressive strength and the modulus of elasticity of Shemshak Formation shales", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 103. magiran.com/p1091679
مهدی کیانپور، محمد سیاری، علی ارومیه ای، (1391). 'برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.103. magiran.com/p1091679
M. Kianpour, M. Sayari, A. Oromiea, (2013). 'A fuzzy model to predict the uniaxial compressive strength and the modulus of elasticity of Shemshak Formation shales', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.103. magiran.com/p1091679
مهدی کیانپور؛ محمد سیاری؛ علی ارومیه ای. "برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 103. magiran.com/p1091679
M. Kianpour; M. Sayari; A. Oromiea. "A fuzzy model to predict the uniaxial compressive strength and the modulus of elasticity of Shemshak Formation shales", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 103. magiran.com/p1091679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال