ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سینا ادهم خیابانی، محمدرضا مباشری، محمدجواد ولدان زوج، مریم دهقانی، (1391). کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 123. magiran.com/p1091683
S. Adham Khiabani, M. R. Mobasheri, M. J. Valadanzoej, M. Dehghani, (2013). Reducing Atmospheric Water Vapor Effects on the Interferogrametric SAR Products using MERIS-FR and GPS (Case Study: Mashhad subsidence), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 123. magiran.com/p1091683
سینا ادهم خیابانی، محمدرضا مباشری، محمدجواد ولدان زوج، مریم دهقانی، کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 123. magiran.com/p1091683
S. Adham Khiabani, M. R. Mobasheri, M. J. Valadanzoej, M. Dehghani, Reducing Atmospheric Water Vapor Effects on the Interferogrametric SAR Products using MERIS-FR and GPS (Case Study: Mashhad subsidence), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 123. magiran.com/p1091683
سینا ادهم خیابانی، محمدرضا مباشری، محمدجواد ولدان زوج، مریم دهقانی، "کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 123. magiran.com/p1091683
S. Adham Khiabani, M. R. Mobasheri, M. J. Valadanzoej, M. Dehghani, "Reducing Atmospheric Water Vapor Effects on the Interferogrametric SAR Products using MERIS-FR and GPS (Case Study: Mashhad subsidence)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 123. magiran.com/p1091683
سینا ادهم خیابانی، محمدرضا مباشری، محمدجواد ولدان زوج، مریم دهقانی، (1391). 'کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.123. magiran.com/p1091683
S. Adham Khiabani, M. R. Mobasheri, M. J. Valadanzoej, M. Dehghani, (2013). 'Reducing Atmospheric Water Vapor Effects on the Interferogrametric SAR Products using MERIS-FR and GPS (Case Study: Mashhad subsidence)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.123. magiran.com/p1091683
سینا ادهم خیابانی؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مریم دهقانی. "کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های GPS و MERIS-FR". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 123. magiran.com/p1091683
S. Adham Khiabani; M. R. Mobasheri; M. J. Valadanzoej; M. Dehghani. "Reducing Atmospheric Water Vapor Effects on the Interferogrametric SAR Products using MERIS-FR and GPS (Case Study: Mashhad subsidence)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 123. magiran.com/p1091683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال