ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، وحید احدنژاد، (1391). تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش های ژئوشیمیایی و آماری، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 129. magiran.com/p1091684
R. Deevsalar, M. V. Valizadeh, V. Ahadnejad, (2013). The Determining of the Nature of Magmatic Encalves in Granites of Malayer Plutonic Complex based on Geochemical and Statistical Methods, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 129. magiran.com/p1091684
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، وحید احدنژاد، تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش های ژئوشیمیایی و آماری. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 129. magiran.com/p1091684
R. Deevsalar, M. V. Valizadeh, V. Ahadnejad, The Determining of the Nature of Magmatic Encalves in Granites of Malayer Plutonic Complex based on Geochemical and Statistical Methods, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 129. magiran.com/p1091684
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، وحید احدنژاد، "تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش های ژئوشیمیایی و آماری"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 129. magiran.com/p1091684
R. Deevsalar, M. V. Valizadeh, V. Ahadnejad, "The Determining of the Nature of Magmatic Encalves in Granites of Malayer Plutonic Complex based on Geochemical and Statistical Methods", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 129. magiran.com/p1091684
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، وحید احدنژاد، (1391). 'تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش های ژئوشیمیایی و آماری'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.129. magiran.com/p1091684
R. Deevsalar, M. V. Valizadeh, V. Ahadnejad, (2013). 'The Determining of the Nature of Magmatic Encalves in Granites of Malayer Plutonic Complex based on Geochemical and Statistical Methods', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.129. magiran.com/p1091684
رضا دیوسالار؛ محمدولی ولی زاده؛ وحید احدنژاد. "تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش های ژئوشیمیایی و آماری". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 129. magiran.com/p1091684
R. Deevsalar; M. V. Valizadeh; V. Ahadnejad. "The Determining of the Nature of Magmatic Encalves in Granites of Malayer Plutonic Complex based on Geochemical and Statistical Methods", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 129. magiran.com/p1091684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال