ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی تاج الدین، ابراهیم راستاد، عبدالمجید یعقوب پور، محمد محجل، (1391). سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج - سیرجان شمالی، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 141. magiran.com/p1091686
H. A. Tajeddin, E. Rastad, A. Yagoubpour, M. Mohajjel, (2013). Petrogenesis Geochemistry and Role of Deformation on Ore Elements Distribution of Barika Ggold-Rich Massive Sulfide Deposit, East of Sardasht, Northwest of Sanandaj - Sirjan Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 141. magiran.com/p1091686
حسینعلی تاج الدین، ابراهیم راستاد، عبدالمجید یعقوب پور، محمد محجل، سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج - سیرجان شمالی. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 141. magiran.com/p1091686
H. A. Tajeddin, E. Rastad, A. Yagoubpour, M. Mohajjel, Petrogenesis Geochemistry and Role of Deformation on Ore Elements Distribution of Barika Ggold-Rich Massive Sulfide Deposit, East of Sardasht, Northwest of Sanandaj - Sirjan Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 141. magiran.com/p1091686
حسینعلی تاج الدین، ابراهیم راستاد، عبدالمجید یعقوب پور، محمد محجل، "سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج - سیرجان شمالی"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 141. magiran.com/p1091686
H. A. Tajeddin, E. Rastad, A. Yagoubpour, M. Mohajjel, "Petrogenesis Geochemistry and Role of Deformation on Ore Elements Distribution of Barika Ggold-Rich Massive Sulfide Deposit, East of Sardasht, Northwest of Sanandaj - Sirjan Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 141. magiran.com/p1091686
حسینعلی تاج الدین، ابراهیم راستاد، عبدالمجید یعقوب پور، محمد محجل، (1391). 'سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج - سیرجان شمالی'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.141. magiran.com/p1091686
H. A. Tajeddin, E. Rastad, A. Yagoubpour, M. Mohajjel, (2013). 'Petrogenesis Geochemistry and Role of Deformation on Ore Elements Distribution of Barika Ggold-Rich Massive Sulfide Deposit, East of Sardasht, Northwest of Sanandaj - Sirjan Zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.141. magiran.com/p1091686
حسینعلی تاج الدین؛ ابراهیم راستاد؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل. "سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج - سیرجان شمالی". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 141. magiran.com/p1091686
H. A. Tajeddin; E. Rastad; A. Yagoubpour; M. Mohajjel. "Petrogenesis Geochemistry and Role of Deformation on Ore Elements Distribution of Barika Ggold-Rich Massive Sulfide Deposit, East of Sardasht, Northwest of Sanandaj - Sirjan Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 141. magiran.com/p1091686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال